Årby växer norrut

0
407

I bostadsområdet Årby från miljonprogrammets
tid finns det lite
drygt 1 300 bostäder. Om
några år ska här finnas ytterligare
närmare 600 bostäder. Och de
ska byggas på den parkeringsplats
som finns norr om Årby.

Idag står parkeringsplatsen ofta tom.
Vi har gjort beräkningar på att bara
knappt en tredjedel används, säger
Sara Duvelid, planeringsarkitekt på
stadsbyggnadsförvaltningen och projektledare
för den byggherredialog som förs
om hur Årby Norra ska utvecklas.
Årby är en del av Eskilstunas stadsläkningsprojekt
där byggnader, gator och
vägar i staden måste anpassas till nya behov
och lösningar för hållbar utveckling,
jämställdhet och mångfald. En stad behöver
vara tillgänglig för alla, det ska finnas
saker att uppleva och göra.
I Årby Norra finns idag en förskola,
basketplan och några mindre grönytor,
men framför allt utgörs ytan av flera stora
parkeringar mellan de hus som nu finns
och Årby IP. Det är här som de nya husen
ska ligga. Boendeparkeringen försvinner
inte helt, men kommer att få en annan lösning.
Kanske kommer ett parkeringsgarage
att byggas ihop med det höga hus som
är placerat närmast infarten till Eskilstuna,
men det är inte helt bestämt än.

I planerna för Årby Norra ingår både flerfamiljshus
och radhus. Här planeras för
både hyresrätter och bostadsrätter, vilket
ska göra området mer blandat och ge utrymme
för en ”bostadskarriär”, det vill
säga möjligheter att kunna stanna kvar i
området oavsett hur man vill bo.
Fem olika byggaktörer och deras arkitekter
valdes ut av en jury förra året, de
bjöds in till dialog och workshoppar om
hur de nya husen skulle kunna utformas
och passa in i området.
Parallellt med workshopparna har flera
olika dialogmöten hållits med de boende
i Årby och när de första idéerna började ta
form var Årbyborna de första att se dem.
Det var viktigt för både kommunen och
dem som ska bygga nytt att lyssna in
Årbyborna, de som faktiskt har sin vardag
där och som har egen erfarenhet och
därmed säkert också synpunkter.
Och det hade de.

– I de första förslagen upplevde många
att Årby Norra ”stängdes till” för mycket
så vi har lyssnat på det och öppnat upp
bebyggelsestrukturen mer i de nya förslagen,
berättar Sara Duvelid. Konkret innebär
det att det till exempel blir tydliga
gröna stråk från Årby naturreservat in i
den befintliga Årbyparken och de grönområden
som finns mellan husen idag.
– Det är viktigt att vi får till parkerna
i det nya området så att alla kan nyttja
dem och att vi till exempel skulle kunna
starta stadsodlingar i området.
Nu är alla överens om själva strukturen
en av gator, höjden på hus och var parkerna
ska ligga och nu börjar detaljplanearbetet.
Marken ägs av kommunen och
säljs till de olika aktörerna som sedan
börjar sitt konkreta arbete med utbyggnad
av de runt 600 bostäderna.
Planarbetet planeras bedrivas under
nästa år, det vill säga 2018, och de första
spadtagen tas 2019.för Årby Norra, det vill säga utformning