Attraktiva Stockfallet

0
210

StockfalletFörsta symboliska spadtaget är taget
för det nya bostadsområdet Stockfallet
nordost. Nu planeras det för 250 nya bostäder
med olika typer av hus och boendeformer.
Friliggande hus, parhus, radhus och
kedjehus ska ta vara på de olika kulturvärden
som finns i området och beskrivs i
gestaltningsplanen som ”hus i natur”.
Området har byggts om från fritidshusområde
till villabebyggelse i olika
omgångar sedan 1960-talet och omges av
ett naturområde som används till rekreation
med bärplockning och motion. Det
är nära till golfbanan och här finns
Klarälvsbanan som är ett populärt promenadstråk.
Här finns blomrika och solexponerade
åkervägar. Utmed bäcken från
Gällmyren finns partier med delvis tät
bland- och lövskog som har stort värde
för fåglar och djur. I kanterna av Klarälvsbanan
finns områden för fyra rödlistade
vildbiarter. Sjön Alstern har tillgång till
bad, fiske och båtsport på sommaren och
skridskoåkning på vintern.

Det första som händer är att området anläggs
med vatten- och avloppssystem, vägar
och gatubelysning och dagvattendammar.
I september 2016 börjar bostäderna
byggas. Flera lediga villatomter,
mellan 584 och 955 kvadratmeter finns
nu till försäljning.
Det nya bostadsområdet ska gestaltas
med hänsyn till terrängen, naturen och
kulturmiljön. Utvecklingen av det nya
bostadsområdet är ett samarbetsprojekt
mellan Karlstads kommun och en privat
fastighetsägare.

Text: Cecilie Östby
Foto: Karlstads kommun