Bygget av Ostlänken startar 2017 Jättesatsning på ny godsjärnväg.

0
289

Ostlänken Norrköping

GodshanteringNästa år börjar bygget av
Kardonbanan, en 5 kilometer
lång järnväg för gods mellan
Södra stambanan vid Åby
och hamnen på Händelö. När
spaden sätts i marken under
senvåren är det startskottet för
hela Ostlänkenprojektet.

Jonas GlaumannInnan Ostlänken kan börja byggas
i centrala Norrköping måste godsbangården
vid centralstationen få
ett nytt läge, vilket innebär en flytt till
Malmölandet där bangården kopplas
ihop med Kardonbanan. Byggstart är
planerad till våren 2017. Att de båda projekten
genomförs är en förutsättning för
Ostlänkens dragning genom Norrköping.
Men det handlar inte bara om Ostlänken.
– Syftet är att göra hanteringen av
gods till och från Norrköping mer effektiv
och samtidigt göra det möjligt att
öka andelen gods som fraktas på järnväg,
säger Jonas Glaumann, mark- och exploateringsingenjör
på stadsbyggnadskontoret.
Och det är inte bara en lokal och regional
angelägenhet. Ur ett nationellt perspektiv
är nämligen Norrköping utpekad
som en strategiskt viktigt knutpunkt för
godshantering med byte mellan olika
transportslag. Här finns ju både djuphamn,
motorväg och stambana.
– Målet är framförallt att godshanteringen
från båt till tåg ska bli mer effektiv
och därmed bidra till ett framtida modernt
och miljövänligt transportsystem,
säger Jonas Glaumann, som påpekar att
frågan om att utveckla godshanteringen
i Norrköping inte är ny.

Redan på 1970-talet väcktes tanken om
en ny järnvägsanslutning till Händelö via
Malmölandet. I takt med att Norrköpings
betydelse som logistiskt centrum ökat har
frågan blivit allt mer viktig. Med Ostlänken
blev den högaktuell, eftersom höghastighetsbanan
kommer att skära rakt
igenom såväl den befintliga godsbangården
som anslutningar till Händelö.
Det nya läget av godsbangården innebär
att mark i centrala Norrköping blir
ledig för stadsutveckling med nya innerstadskvarter
intill ett nytt resecentrum.
Det minskar också buller och andra risker
med att ha godstrafik i innerstaden
med alla fördelar det ger för miljön.
Men det handlar inte bara om ny järnväg.
Även vägnätet påverkas och byggs
ut, bland annat med korsningar i olika
plan, nya vägdragningar och cykelbanor.
Dels på grund av järnvägsbygget, och dels
på grund av utbyggnaden av befintliga industri-
och hamnområden på Malmölandet
och Händelö.
– Under byggtiden får man räkna med
en hel del störningar i trafiken, framförallt
på Händelö och Malmölandet, säger
Jonas Glaumann. Även Åby påverkas när
en bro över järnvägen, som främst används
för gång och cykel, försvinner. En
ny bro ska också byggas över motorvägen
vilket påverkar trafiken på E4.