En levande stadsmiljö – så ska Botkyrka byggas

0
211

De miljonprogramsområden som
byggdes i kommunen på 70-talet
har präglat norra delarna av
Botkyrka. På den tiden togs mycket
hänsyn till bilen vid planeringen.
Det skulle vara hög framkomlighet
med separerade gångstråk, tunnlar
för gående och stora
parkeringsytor.

När vi nu bygger nytt med förtätningar
i dessa områden planerar vi
på ett annat sätt än man gjorde på
70-talet, säger kommunens utvecklingschef
Per-Anders Framgård. Nu eftersträvar
vi den mer levande och täta stadsmiljön
med en blandning av hus som ligger
utefter gatorna. Vi vill skapa sociala miljöer
och samtidigt använda oss av befintliga
strukturer, som exempelvis vägar och
kollektivtrafik.
De jättelika ytparkeringarna som upptar
plats i de finaste lägena kommer enligt Per-
Anders Framgård att få andra lösningar.
– De nya bostäderna vid Alby koloniområde
och Tingstorget får till exempel
p-platserna placerade under mark.
I nybyggnationen finns en målsättning
att bygga fler bostadsrätter där det finns
mycket hyresrätter – och hyresrätter där
det är överskott på bostadsrätter.
– Det gör att bebyggelsen blir varierad
och öppnar för möjligheten att kunna bo
kvar i kommunen i livets olika skeden,
säger Per-Anders Framgård.
Så här säger Gabriel Melki (S), som
är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden:
– Bygget av nya Botkyrka är i full
gång. Genom att bygga 4 000 nya bostäder
så bryter vi bostadssegregationen,
och med modernare centrum stärker vi
stadsdelarna.