Ett västkuststråk av upplevelser

0
174

VästkuststråketSom ett led i att göra Vänerns
strand tillgänglig för allmänheten
ska ett promenadstråk anläggas
mot Zakrisdalsudden i söder och
fortsätta mot villaområdet i norr.

På längre sikt är tanken att promenadstråket
ska fortsätta mot
Göteborgsudden och Dingelsundet
i söder och Bergviks
udde och Skutberget i nordväst.
Stråket passerar också den
befintliga grusvägen till den
framtida naturparken längs Grundviksbäcken.
Ned mot vattnet ska det byggas kaj eller
trappor.
Variation längs med stråket är viktigt
för upplevelsen. Det kan till exempel
handla om att det är olika typer av terräng
längs sträckan och att man därmed får
olika sätt att röra sig eller att man möter
olika naturtyper.

En del av sträckan ska vara anpassad för
funktionsnedsatta. Alternativa stigar och
att ibland kunna hoppa mellan stenar eller
gå mer försiktigt förstärker uppmärksamheten.
Promenadstråket rundar till slut udden
där det finns skogsmark och klippor och
stenar ned mot vattnet. Ute på udden kan
man anlägga en badplats och möjlighet
för bryggor, bastu och kallbadhus. Längs
med stråket bör det finnas information om
olika naturvärden. När man rundat udden
passerar man mellan det befintliga villaområdet
och de nya flerbostadshusen.

Genom alkärret finns en spång med viloplatser
och bänkar. Under delar av året
innehåller området öppna vattensamlingar
och ska lämnas så orört som möjligt.
Genom träspänger blir det tillgängligt.
Spången övergår till stig som ansluter till
hamnplatsen inom Zakrisdalsudden. Intill
spången finns en bunker som ska bevaras.
Bunkern bör synliggöras och information
bör finnas på platsen.
Promenadstråket passerar sedan småbåtshamnen
antingen längs med grusvägen
eller via torget och vidare över bryggor och
spänger mot udden. Här passerar stråket ett
mer livfullt och iordningställt område med
bebyggelse, park, dagvattendammar, torgyta
och eventuell restaurang.

Text: Cecilie Östby
Foto: Karlstads kommun