Framtidens förtätade innerstad

0
274

När Västra länken och ringleden är färdig – preliminärt 2021 – kan omvandlingen av
trafiklederna och utbyggnaden av nya stadskvarter börja. Utbyggnaden kommer att
pågå under många år, kanske decennier.
Bilderna visar förslag på hur de gamla europavägarna kan byggas om, men exakt
hur det kommer att se ut är ännu inte bestämt.

VÄSTRA ESPLANADEN
Västra Esplanaden ges en ny utformning med separata
busskörfält, träd/planteringar och ytor för
gång och cykel. Utformningen förstärker esplanaden
som en av stadens viktigaste gator.
Busshållplatserna utformas så att de syns väl och
ger hög komfort för resenärerna.
Lägen i anslutning till hållplatser och korsande stråk
blir särskilt attraktiva för publika verksamheter.

HAGA
Väg 503 genom Haga utformas som en esplanad med separata busskörfält, träd och
planteringar och ytor för gång och cykel.
Förutsättningar finns för förtätning på båda sidor om esplanaden. Bebyggelse
kan tillkomma i nya kvarter med kontor, service och bostäder, med entréer mot gatan.
Gröna kopplingar mellan östra och västra sidan av vägen bör utvecklas, mellan
djupbäcksområdet och Hagaparken.
I anslutning till Umeå C och järnvägen finns förutsättningar för mer storskalig
bebyggelse med tonvikt på verksamheter.

TEG
På Teg finns stora möjligheter att bygga nya stadskvarter.
Den nuvarande motorvägen med planskilda
trafikplatser och parallellvägar är mycket utrymmeskrävande
och kan efter ombyggnad till stadsgata med
esplanadkaraktär skapa mark för ny bebyggelse.
Esplanadkaraktären kan här innebära breda ytor för
gång och cykel samt separata körfält för kollektivtrafik i
mitten av gatan. Träd eller planteringar skiljer de olika körfälten
åt. Stadsutvecklingsprogrammet visar en framtida användning med
ny blandstadsbebyggelse.

BANGÅRDSOMRÅDET
På gamla bangårdsområdet, mellan Ridvägen och järnvägen, finns goda förutsättningar
för utbyggnad av nya stadskvarter. Närheten till trafiken på Vännäsvägen
och järnväg gör det lämpligt med en tätare struktur mot norr och en mer uppbruten
och öppen mot Ridvägen. Det förutsätter att Vännäsvägen flyttas till ett läge närmare
järnvägen.
Det finns behov av parkytor i området i skyddade och soliga lägen med god
ljudmiljö och där många rör sig.