Frivilliga samhällsarbetare Vårt jobb måste göras

0
1871

Flyktingsituationen– SAMHÄLLET ÄR beroende av
frivilliga samhällsarbetare. Vårt
jobb måste helt enkelt göras. Vad
som nu behövs är en gemensam
ingång i varje kommun till alla
dessa olika uppdrag, säger Agneta
Zedell, ordförande för RFS,
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

150 000 personer får stöd av en kontaktperson,
kontaktfamilj, lekmannaövervakare,
god man, förvaltare,
särskilt förordnad vårdnadshavare
eller stödperson – olika typer av frivilliguppdrag
som är reglerade i lag.
– Det gäller nu att samhället tar vara på
det stora intresset som finns från allmänheten
att göra en insats och se till att inte missa
uppföljning och fortsatt kontakt, säger
Agneta Zedell, som efterlyser förändrade
arbetssätt hos de myndigheter som tillsätter
dessa frivilliguppdrag.
Agneta ZedellLösningen är, menar hon, samverkan över
myndighetsgränser och med frivilliga. Att helt
enkelt skapa en gemensam ingång för samtliga
frivilliga samhällsarbetaretjänster.
Att det fungerar i verkligheten visar det
Rättssäkerhetsprojekt som RFS genomfört
under tre år i fyra kommuner: Nyköping,
Jönköping, Örebro och Nacka. Representanter
från socialtjänst, frivård, patientnämnd,
överförmyndare och RFS lokalförening har i
respektive kommun träffats för att tillsammans
förbättra stödet till de frivilliga.
– Behoven skiljer sig inte nämnvärt mellan
olika frivilliginsatser. Grundläggande
handlar det om att ge människor stöd till ett
värdigare liv. De försök vi genomfört har
visat sig ge enorma vinster. Istället för att
varje myndighet har sin lilla skara av frivilliga
personer har de plötsligt tillgång till
flera hundra och får på så sätt möjlighet att
matcha rätt person till rätt uppdrag.
Förbättringsarbetet har bidragit till större
förståelse för varandras förutsättningar och
villkor, mer effektiva arbetssätt, högre kvalitet
och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna.
Dessa erfarenheter har resulterat i en metodbok,
en självinstruerande hjälpreda, som
RFS hoppas ska inspirera fler kommuner att
effektivisera arbetet med frivilliginsatser.

En sak är säker, frivilliga samhällsarbetare
fyller ett stort och viktigt behov. Alternativet
vore att alla dessa tusentals engagerade privatpersoner
runt om i landet skulle ersattas
av anställda.
– Det skulle bli alldeles för dyrt, menar
Agneta Zedell och påpekar det faktum att
socialtjänstens vanligaste beslut handlar om
förordnande av kontaktpersoner. Det om
något visar väl myndigheternas beroende av
frivilliga samhällsarbetare? Å andra sidan
är det viktigt att vanliga människor får insyn
i myndigheternas verksamhet och hur
de fungerar.
En annan aspekt är att just frivilligheten
öppnar upp för vanliga relationer mellan brukare
och stödperson, umgänge, vänskap och
möjlighet att utöva gemensamma intressen.
– Det är något som en tjänsteman aldrig
kan ersätta. Och den nu aktuella flyktingsituationen
sätter ytterligare fokus på de
stora behoven av frivillighet, säger Agneta
Zedell.

Ensamkommande flyktingbarn ska nämligen
omedelbart förordnas en god man. I det
nu pressade läget finns tankar om att professionalisera
den tjänsten.
– Det vore oerhört olyckligt. En fungerande
integration förutsätter kontakter in i
samhället. Det vi nu ser är ett otroligt stort
intresse från allmänheten att hjälpa till. Nu
handlar det om att ta vara på den kraften, att
rekrytera, handleda och sedan fortsättningsvis
underhålla alla dessa kontakter, avslutar
Agneta Zedell.