Grundviken – ny stadsdel med tydlig GRÖN PROFIL

0
237

 

GrundvikenKatrineberg är första etappen
inom den framtida stadsdelen
Grundviken – ett av Karlstads
mest spännande projekt. En
helt ny stadsdel som ska ha hög
miljö- och naturprofil.
– De som bor i området ska
uppleva att man bor nära naturen
och att det är enkelt att röra
sig i den, säger planhandläggare
Maria Lindström, stadsbyggnadsarkitekt.

Området som ligger mellan Zakrisdalsudden
och Bergsviks
villaområde är ett område
som legat orört länge. Det var
tidigare ett militärt skyddsområde,
men har sedan övergått
i kommunens ägo. Nu
planeras det för ett helt unikt bostadsområde
som utformas med stor hänsyn till de
naturvärden som finns i området.
Olika inventeringar har gjorts inriktade
på flora och fauna och miljökonsekvensanalyser.
I detaljplanen lämnar man också
stora områden som naturmark. Bland
annat kommer död ved att sparas för att
inte göra ingrepp i naturens kretslopp.
För att skydda ytvattentäkten är planen
att dagvattenhanteringen ska ske öppet
och med en avrinning som så långt det är
möjligt liknar den avrinning som sker
idag till Kattfjorden.

Ambitionen är att de 750 planerade bostäderna
ska vara omslutna av naturen
och att det för de boende ska finnas möjligheter
att både odla i egna täppor och i
gemensamma. Husen ska byggas i massivt
trä och ha låg energiförbrukning.
De som bor i närheten brukar redan
idag använda området till rekreation.
Området går att nå via gångvägar och stigar,
men det finns inte möjlighet att ta sig
hit med bil eller buss.
– Ambitionen är att det ska finnas kollektivtrafik
till området redan när de första
flyttar in i bostäderna, säger Maria
Lindström.
– Området har nära till handel och matbutiker
vid Bergviks handelsområde. I Katrineberg
finns det byggrätter för förskola,
restauranger och kaféer som en möjlighet
för den som vill starta verksamhet här.

Läget vid Vänerns strand är attraktivt
och mångfalden av bostäder tror man
kommer att attrahera många. Men tanken
är också att göra strandremsan tillgänglig
för fler. Friluftsstugor finns inplanerade
vid stranden och en badstrand kommer
att anläggas liksom en småbåtshamn.
– Både boende och besökare ska ha
goda möjligheter till ett vattenanknutet
friluftsliv, säger Maria Lindström.
En del har haft synpunkter på att jungfrulig
mark ska exploateras och att man
bygger så nära strandlinjen.
– Restauranger och caféer, småbåtshamn,
friluftsstuga samt badplats kommer
byggas nära vattnet, för att fler ska få
nytta av området. Inom planområdet gäller
utvidgat strandskydd vilket innebär att
en del bostäder kan hamna inom strandskyddat
område, säger Maria Lindström.
Fem byggherrar, Peab, Skanska, Riksbyggen,
Kärnhem och HSB har varit med
kommunen i planläggningen och är redo
att börja bygga när detaljplanen vinner
laga kraft.

Text: Cecilie Östby
Illustration White