Infrastruktur för en växande region

0
292

Höghastighetståg på GötalandsbananMölndal är berörda av delar av
den omtalade Sverigeförhandlingen.
En avseende en ny
stambana och en avseende
åtgärder i storstad. Infrastruktursatsningar
som kan betyda
oerhört mycket för Mölndals
fortsatta tillväxt.

I februari inleddes förhandlingarna
kring vilka infrastrukturåtgärder
som ska ingå i Sverigeförhandlingen.
Förhandlingarna handlar om vilka
objekt staten kan tänka sig att medfinansiera
för att få till stånd en bättre kollektivtrafik
och ett ökat bostadsbyggande i
Stockholm, Göteborg och Skåne.
Vad gäller stambana och höghastighetståg
är den tänkt att gå mellan
Stockholm och Göteborg samt Stockholm
och Malmö. Ett stationsläge i Mölndal på
den så kallade Götalandsbanan ingår inte
i första budet från Sverigeförhandlingen,
men sista ordet är inte sagt, menar Björn
Marklund.
– För att banan ska kunna bidra till en
robust och tät region- och pendeltågstrafikering
anser vi att en station i Mölndal
ska ingå i den fortsatta förhandlingen.
Mölndals station är redan idag en viktig
knutpunkt för hela regionen och regionens
andra största resecentrum, poängterar
Björn Marklund. Den binder samman
stora och viktiga arbetsområden både i
Mölndal och södra och västra Göteborg.
En ny station kan förena och göra byten
ännu smidigare mellan tåg, buss, spårvagn
och cykel. Den blir ett nav i ett regionalt
transportsystem och minskar bilberoendet.
Allt med fokus på att skapa
den hållbara staden och den hållbara regionen.
Mölndal ingår även i det som kallas
storstadsåtgärder i Göteborgsregionen.
Här lyfts åtgärder i det lokala stomnätet
för kollektivtrafik och ett bättre stomnät
för cykeltrafik som viktiga investeringar.
Konkret för Mölndal handlar det bland
annat om busskoppling till Frölunda med
stationer och egna busskörfält och stombusstråk
från Forsåker via Mölndal till
Göteborg.
Just nu pågår utredningar och diskussioner
på flera nivåer: nationellt, regionalt
och kommunalt vad gäller
Sverigeförhandlingen. Beslut väntas fattas
under andra halvan av 2107.