Ingen vinner om inte alla återvinner

0
297

Varje år producerar vi cirka 470 kg avfall per
person.
I Botkyrka blir det ett 42 000 tons sopberg av enbart
hushållsavfall. Det är ett berg som dessutom
ständigt växer. Lägg sedan till avfallet som produceras
av de företag som har sin verksamhet i Botkyrka.
Bara bygg- och rivningsavfall är cirka tre gånger så
stor mängd avfall som hushållen genererar.
Det blir en enorm mängd sopor att ta hand om
varje år.
Trots ett växande miljömedvetande präglas dagens
samhälle av ett linjärt ekonomiskt beteende; det lönar
sig mer att köpa en ny pryl när den gamla gått sönder
än att reparera den trasiga. Med det beteendet kommer
vi helt krasst, med tanke på jordens begränsade
resurser, att grusa vår framtida miljö.
Med en cirkulär ekonomi kan vi i stället rädda
framtiden.
En undersökning inom EU visar att vi skulle kunna
spara cirka 630 miljarder US dollar per år
(5 903 100 000 000 svenska kronor!) genom att cirkulera
23 procent av allt konsumerat material. Förenklat
skulle vi bara behöva sortera vårt avfall en femtedel
bättre än vi gör i dag. Hisnande tanke som också bör
innebära att många nya arbetstillfällen skapas.

Största och snabbaste
förändringen finns i din soppåse
Den genomsnittliga soppåsen med hushållsavfall i
Botkyrka i dag innehåller en tredjedel
förpackningar och tidningar, en
tredjedel matavfall och en
tredjedel restavfall.
Den är
alltså bara en tredjedel
som är ”rätt”, det vill säga
det är bara restavfallet
som hör hemma i soppåsen.
Om vi vänder på ekvationen
så är alltså förbättringspotentialen
hela
två tredjedelar (66%)!
Som soppåsen ser ut i
dag så bränner vi resurser
i onödan. Men med relativt små förändringar kan vi
skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle i en cirkulär
ekonomi. Alla redskap finns redan.

Anläggningar, teknik och kunskap
SRV Återvinning driver flera återvinningsanläggningar
med Gladö i spetsen. Nära Gladö-anläggningen
ligger anläggningen för farligt avfall. Utöver den
finns åtta återvinnings¬centraler och sommartid även
mobila återvinningsanläggningar.
SRV hämtar alla hushållssopor i Botkyrka och vi
erbjuder flera olika tjänster som:
• Sortera hemma
• Hämtning av kyl/frys
• Container
• Slamtömning
• Storsäck
• Grovsophämtning m.m.
Vi vill och ska ligga i framkant av återvinningsbranschen.
Sedan 2010 finns en avfallsplan som beskriver hur
Botkyrka Kommun tillsammans med SRV Återvinning
ska arbeta med avfallshantering. Om tre år ska en ny
plan göras som ska räcka till 2030. Men det är inte bara
SRV:s plan, den är en angelägenhet för alla som bor
och verkar på Södertörn. Miljön är i grund och botten
allas ansvar.
– Vi vill sluta kretsloppet, säger Kajsa Hedberg vd
på SRV Återvinning. Vi vill säkerställa en effektiv resurshantering
från producentansvar via förändrade
beteenden kring avfallshantering till teknikutveckling
och utformning av framtidens återvinning.
Målet är en ökad återvinning
OCH ett ökat nyttjande av återvunnet
material.
Botkyrkas avfallsplan tillsammans
med de regler som gäller för avfallshantering
(Renhållningsförskrifterna) kan ses som ”avtalet
& lagen” som styr hur kommunens avfallshantering
och återvinning ska fungera och hur ansvaret ska
fördelas. Vems är till exempel ansvaret att se till att gatan
är plogad och sandad så att sopbilen kommer fram
när det är dags att hämta dina sopor?
– På SRV har vi en uttalad målsättning att ”jobba
med alla” för att nå en så väl anpassad återvinning som
möjligt och bidra till ett hållbart samhälle, säger Kajsa
Hedberg. Målsättningen är en typisk 0-vision, men bottom
line är att ingen vinner om inte alla återvinner.