KARLSTAD VILL VARA ETT NAV mellan Stockholm, Göteborg och Oslo

0
135

ResecentrumProjektet Tåg i Tid förbättrar
tågtrafiken och nya Karlstad C ger
bättre förutsättningar att utveckla
Karlstads centrum.
I en modern stad som har ambitionen
att utvecklas är det centralt att se till
att kollektivtrafiken fungerar. Nya
centralstationen i Karlstad kommer
dessutom att skapa trehundra nya arbetstillfällen,
förutom de jobb som
kommer till under byggperioden.
– Den regionala arbetsmarknaden blir
större när fler kan ta sig till och från
Värmland, säger Sören Jonsson från
kommunens Tillväxtcentrum och projektledare
för Resecentrum.
Rent samhällsekonomiskt händer det
också positiva saker när tågen börjar gå i
tid. För varje miljon som satsas, får samhället
1, 25 miljoner tillbaka: Ökade miljövinster,
tidsvinster för resenärerna, fler
jobb och fler som vill bosätta sig i regionen
som i sin tur ger ökade skatteintäkter.
– Redan nu är Karlstad en attraktiv
handelsplats för våra norska grannar.
Men en stor del i att vara en attraktiv stad
är att erbjuda bostäder och arbete. Allt
hänger ihop med att infrastrukturen är på
plats, säger Sören Jonsson.

Tankarna på att bygga ut infrastrukturen
med bättre räls och tätare tågtrafik har
funnits länge. Första planerna på att bygga
ett nytt resecentrum i Karlstad gjordes
redan 1955. Sedan dess har pendeln först
slagit åt att vara mer fokuserad på att bygga
ut den vägburna trafiken till att pendeln
slagit tillbaka till det kollektiva resandet
för att vara mer miljövänlig och
hållbar för framtiden.
Sedan 2014 finns en statlig nationell
plan för transportinfrastruktur som särskilt
fokuserar på att ha en ”god resurshushållning
och bidra till en hållbar samhällsutveckling”.
Karlstad ingår som ett
av de prioriterade områdena i den planen.
I praktiken innebär det en större satsning
på kollektivtrafiken och då främst genom
att ta tillvara och utveckla det transportsystem
som redan finns.
– Det är ingen hemlighet att Värmlandsbanan
kring Karlstad har blivit en
flaskhals, eftersom den är helt underdimensionerad
för antalet avgångar. Närmare
hundra tåg använder banan per dygn
så visst uppstår det för många förseningar,
säger Sören Jonsson.
– Det i sin tur gör Karlstad mindre attraktivt
att pendla till och från. Åtminstone
med tåg. Istället är det många som
väljer bilen, vilket naturligtvis har en dålig
inverkan på miljön.
Som en första åtgärd blir det därför
viktigt att se till att sträckan mellan Laxå
och Charlottenberg byggs ut och att banan
blir dimensionerad för den tågtrafik
som redan går där och möjligheten att
utöka den.

Redan nu är Karlstad en attraktiv shoppingdestination
för köpsugna norrmän
och har ett högt handelsindex. Oslo och
Värmland har redan nu en gemensam arbetsmarknad,
som man gärna vill ska
öka.
Karlstad är en universitetsstad med
många nya studenter som flyttar in varje
år. Men när studierna är klara är det också
många som väljer att flytta härifrån.
– Vi vill inte att Karlstad bara ska vara
en stad som man bor i tillfälligt. För att
fortsätta vara en attraktiv stad att bo i
måste det vara enkelt att både pendla hit
och härifrån, säger Sören Jonsson.
Redan idag har Karlstad många inpendlare,
eftersom det finns en hel del
statliga myndigheter här, som Tullverket,
Försvarets Materialverk, Socialstyrelsen
och Pensionsmyndigheten.
– Infrastrukturen har inte riktigt hängt
med, säger Sören Jonsson.

Text: Cecilie Östby
Illustration: Karlstads kommun