Koll på utlandet från Lovön sedan 1942

0
132

FRA

På Lovön finns en viktig kugge i Sveriges totalförsvar – Försvarets Radioanstalt (FRA). FRA är trots namnet inte en del av Försvarsmakten, utan en fristående myndighet under Försvarsdepartementet.

FRA har ungefär 700 anställda och uppgiften är dels signalspaning mot utrikes förhållanden till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, men även att stödja andra svenska myndigheter och statligt ägda bolag med deras informationssäkerhet.
FRA bildades 1942, mitt under andra världskriget, och flyttade i samband med det till Lovön. Den främsta uppgiften då var att forcera tyska kryptotelegram, vilket var ett väsentligt stöd till Sveriges neutralitetspolitik under kriget.

Signalspaning mot utlandet
Idag kan signalunderrättelseverksamheten exempelvis handla om
• militär förmåga hos främmande länder,
• stöd till svenska militära insatser utomlands,
• utveckling och spridning av massförstörelsevapen i andra länder,
• internationell terrorism,
• it-angrepp från utlandet mot känsliga informationssystem i Sverige,
• mänskliga rättigheter i auktoritärt styrda länder.

Signalspaning sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. FRA:s signalspaning kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen och granskas löpande av Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.
En vanlig missuppfattning är att FRA skulle hålla på med brottsbekämpning och spana på inhemsk svensk trafik. Försvarsunderrättelseverksamheten riktas alltid mot utrikes förhållanden. Den får inte syfta till att lösa brottsbekämpande uppgifter och det finns ett uttryckligt förbud i lagen för FRA att inhämta signaler där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige.

Informationssäkerhet
FRA har även till uppdrag att bidra till att stärka informationssäkerheten inom samhällsviktig verksamhet i Sverige, det vill säga bidra till att försvåra dataintrång mot skyddsvärda funktioner i samhället.
Arbetet riktar in sig på de ur totalförsvarssynpunkt mest skyddsvärda funktionerna i samhället, och fokuserar på att skydda mot de mest kvalificerade angriparna, ofta statliga eller statsunderstödda.
FRA bidrar till att stärka skyddet genom att bland annat testa sårbarheten i it-system eller genom att ge konkreta råd om hur informationssäkerheten kan förbättras i de berörda verksamheterna.
Genom samverkan mellan signalspaning och informationssäkerhet kan man även bilda sig en uppfattning om de utländska angriparnas verktyg och förmåga, och därmed bättre bidra till skyddet av svenska myndigheter.

Kommunens näst största arbetsgivare
På FRA arbetar lite mer än 700 personer, de flesta på Lovön, vilket gör FRA till den största arbetsgivaren i kommunen näst efter kommunen själv.
Det finns både ingenjörer, datautvecklare och humanister på FRA, inte minst finns det kunskaper i många olika främmande språk.
Många har arbetat länge på FRA, och det är vanligt att anställda bor inom Ekerö kommun, eller i Bromma och andra

FRA logga

närbelägna delar av Stockholm. FRA bidrar alltså till en liten ström av omvänd pendling – när många Ekeröbor sitter i kö för att åka in till arbetet i Stockholms centrum åker en del FRA:are åt motsatt håll.