Landmärke vid E18 blir symbol för DEN GRÖNA KOMMUNEN

0
284

Kraftvärme- ocg biogasanläggningPRECIS INVID E18 i Bro planeras
den nya kraftvärme- och biogasanläggningen
vid Högbytorp.
På andra sidan motorvägen
planeras även ett helt nytt
verksamhetsområde, Klövberga,
med tydlig hållbarhetsinriktning.
De båda ger Bro en helt ny
grön entré västerifrån.

År 2019 beräknas E.ON:s nya anläggning
för kraftvärme och biogasutvinning
vid Högbytorp stå klar. Den
kommer att bli ett landmärke vid E18, därför
läggs stor vikt vid den estetiska utformningen.
– Anläggningen tar plats alldeles norr om
E18 och anläggningen gör det möjligt att
göra fordonsgas av matavfall och att knyta
ihop fjärrvärmenätet i Upplands-Bro och
Järfälla, säger Henric Carlson.
Fjärrvärmenätet får större kapacitet och
eftersom kommunen växer innebär det att
E.ON klarar av att leverera fjärrvärme till
det som byggs i kommunen.

På andra sidan E18 från Högbytorp planläggs
just nu ett helt nytt verksamhetsområde,
Klövberga, med en tydlig hållbarhetsprofil.
Bland annat finns en idé om att fastigheterna
ska ha solpaneler på taken och dagvattnet
tas omhand på ett hållbart sätt.
Landskapets former och områdets naturoch
kulturmiljö har haft stor påverkan i
planarbetet.
– Vi har jobbat mycket med att bevara och
tillgängliggöra kulturmiljöerna, att använda
dem som en tillgång i utvecklingen av området,
berättar Ulrika Gyllenberg, planarkitekt
på kommunen.
Planen är just nu ute på samråd, inom fyra
år kan Bro ha en helt ny entré från väst – ett
nav med tydlig miljöprofil.