Mitt Eskilstuna 2030

0
297

Eskilstunas invånare är engagerade
i sin stad. Eskilstunas vision revideras
och kompletteras med en
konkret målbild tillsammans med
Eskilstunas invånare och vi blickar
tillsammans fram mot år 2030.

Eskilstuna har sedan tio år tillbaka
haft en vision om Den stolta fristaden
med sikte på år 2020. I år har
mer än 2 700 personer deltagit i arbetet
med att se över den befintliga visionen att
istället sträcka sig mot 2030. Engagerade
boende och verksamma i Eskilstuna som
representerar olika åldrar, bostadsområden
och erfarenheter har medverkat genom
workshoppar och webb. Där har man uttryckt
hur man vill bo, leva och verka och
hur det ska kännas att vara i framtidens
Eskilstuna, i både ord och bild.
– Stort tack till alla er som bidragit till
att skapa en tydlig målbild för framtiden,
säger Charlotte H. Kindmark, projektledare
för Mitt Eskilstuna 2030. I samband
med visionsarbetet engagerades
över 1 000 ungdomar från Eskilstunas
gymnasieskolor i eventet we_change där
de tyckte till om den framtida utvecklingen
utifrån FN:s globala hållbarhetsmål
och vad vi tillsammans i Eskilstuna
kan göra för att uppfylla de målen.
– Vi har särskilt siktat in oss på att få
in ungas perspektiv, de ska ju leva i det vi
skapar tillsammans. säger Charlotte och
fortsätter.
– Allt insamlat underlag sammanställs
med tidigare framarbetade målsättningar
som är viktiga för Eskilstunas utveckling,
såsom Affärsplan Eskilstuna, varumärkesarbetet,
det tidigare skolprojektet Vår
Stad och översiktsplanearbetet som bestämmer
hur vi ska disponera all mark och
vatten inom kommungränsen. Det är ett
enormt engagemang kring dessa frågor
som vi är mycket noga med att inkludera
i en ny gemensam målbild och vision.
När det finns ett slutgiltigt förslag att
presentera kan man gå in på www.mitteskilstuna2030.
se. Kommunfullmäktige beräknas
fatta beslut om förslaget i december.

Översiktsplan – När Eskilstuna växer
ställs också helt nya krav på staden. Målet är
att skapa en hållbar, tät och attraktiv stad
där handel, arbetsplatser och service finns
på rimligt avstånd i en blandad bebyggelse.
Varje kommun har en långsiktig översiktsplan
för hur vi ska leva, bo och arbeta
i framtiden. Planen syftar till att olika förändringar
i den fysiska miljön tillsammans
ska bli så bra som möjligt. Var det byggs
och hur mark- och vattenområden används
är viktigt om det ska bli en bra helhet och
en hållbar utveckling.
– I översiktsplanen talar kommunen
om hur man vill att stad och land ska utvecklas,
var det kan och bör byggas, och
vilka områden som bör sparas för rekreation
säger Pernilla Lindström, projektledare
för Översiktsplan 2030. Nu har ett
arbete påbörjats med en revidering av
översiktsplanen. Så möjlighet att forma
Eskilstuna tillsammans fortsätter, säger
Pernilla. Hon hoppas att Eskilstunaborna
vill vara med och tycka till.
– Översiktsplanen fokuserar på de fysiska
förutsättningarna att förverkliga visionen.
Vi ska komma ihåg att det är människorna
som skapar platsen, det är vi tillsammans
som gör den trygg, levande, miljövänlig,
jämställd, välkomnande och kul.