Ny station ger spännande stadsdel

0
465

Vid Klostergården i sydvästra Lund
ska det byggas en helt ny station för
Pågatågstrafik som ska stå klar 2024.
– Med den nya stationen förändras
förutsättningarna för stadsdelen och
ger Lund stora möjligheter att
utveckla hela området, säger Vesna
Vasiljkovic, projektledare på stadsbyggnadskontoret.
– Det är långt kvar dit poängterar
hon, men skissar entusiastiskt upp
visionerna.

Det är Trafikverket som beslutar
om själva stationen och förslaget
är att den byggs i höjd med fotbollsplanerna
söder om fjärrvärmeverket.
Vid stationen kommer en ny gångoch
cykeltunnel under spåren att byggas.
Placeringen gör att det är nära till bostadsområdena
på båda sidor om spåren
och nära till Arenan.
Stationen kommer att ha 4–6 avgångar
i timmen och ger människorna som
bor och arbetar i området goda möjligheter
att nå stora delar av Skåne.
Behovet av den nya stationen hänger
samman med Trafikverkets utbyggnad
till fyra spår på sträckan mellan Flackarp
och Högevall i Lund.
Visionerna och möjligheterna för sydvästra
Lund i övrigt förutsätter dock att
nuvarande reningsverk i Källby läggs
ner och att Lunds avloppsvatten i stället
pumpas i tunnlar till Sjölundaverket i
Malmö, något som både VA Syd och
Lunds kommun förordar.

Området är enormt stort och ligger
samtidigt nära stadskärnan, så det finns
så många möjligheter för Lund att utvecklas
här till en ny blandad stadsdel
med stor livskvalitet, många nya bostäder
och andra intressanta etableringar,
säger Vesna Vasiljkovic.
– Vi börjar omvandlingen närmast
stationen för att knyta ihop den med befintlig
bebyggelse i Klostergården.

Ambitionen är att ta tillvara de stora naturkvaliteter
som redan finns i området
så att det blir en del av staden där rekreation
och grönska samspelar med näringsliv
och en mer urban miljö. Här kan
ett utflyktsmål skapas för alla Lundabor.
– Här finns fantastiska förutsättningar
för både kultur- och idrottsaktiviteter
och planerna har ett tydligt fokus på att
skapa plats för aktiviteterna. Det finns
redan nu närmare 30 idrottsföreningar i
området.
– Att utveckla stadsdelen är ett långsiktigt
arbete och under året kommer det att
klarna ytterligare hur och i vilka etapper
stadsdelen kan utvecklas. Just nu är vi
mitt inne i processen att hitta målbilden
och den ska vi definiera tillsammans med
de boende och andra aktörer i området.
Ett förslag till fördjupad översiktsplan
håller på att tas fram och kommer att gå
ut på samråd. Men redan förra året och
året dessförinnan har planerarna pratat
med boende, föreningar och företagare
på en serie möten.
Området som sådant kommer att
kunna börja byggas i samband med att
stationen byggs.

Text: Anders Olow