På väg mot en koldioxidneutral kommun

0
198

Solel i LinköpingLinköping ska bli en koldioxidneutral
kommun år 2025 och
omställningen är i full gång.
Hittills märks till exempel nya
cykelvägar, nytt kraftvärmeverk,
mer solel och att hushållens
matavfall sorteras till biogas.

Målet att Linköping ska bli en koldioxidneutral
kommun 2025 antogs av kommunfullmäktige
2010.
− Det är ett väldigt tufft och ambitiöst
mål, säger miljöstrategen Helena KockÅström
som arbetar övergripande med
klimat- och energifrågor vid kommunen.
Hon förklarar vad målet innebär:
− Den kommunala verksamheten, företagen
och hushållen på hela kommunens
geografiska yta ska totalt sett inte tillföra
atmosfären något nettotillskott av koldioxid
år 2025. För att uppnå det ska vi energieffektivisera
så mycket det går för att
minska utsläppen, men trots det kommer
en del fossila utsläpp att kvarstå. Dem ska
vi kompensera för genom att producera
ett överskott av förnybar el, säger hon.

För att skapa ett överskott av förnybar
el har Linköpings kommun köpt in sig i
vattenkrafts- och vindkraftsanläggningar
på andra håll i landet och satsar stort på
solenergi på hemmaplan.
− Linköping har faktiskt mest installerad
solel av alla kommuner i Sverige. Här
finns ett stort engagemang och solelen
finns både hos kommunala bolag, hushåll
och det lokala näringslivet, främst bönder.
Kommunen har tagit bort bygglovsavgiften
för solel, informerar mycket och
gårdar med solel har öppet hus emellanåt
för att visa nyfikna hur det fungerar. Vi
har också en solelskarta där man klickar
på sitt eget hustak för se hur mycket el
man själv kan producera, säger Helena
Kock-Åström.

Kommunen arbetar alltså på många
fronter för att underlätta för hushåll och
företag att göra klimatsmarta val. Samtidigt
arbetar Linköping hårt med att ställa
om den egna verksamheten.
− Det är jätteviktigt att kommunen går
före och visar att vi till exempel reser med
tåg och har virtuella möten. Våra fastighetsbolag
arbetar strukturerat med att sänka
energiförbrukningen, och 2018 kommer
kommunen att ha en samordnad varudistribution
till skolor och äldreboenden.
Varor från olika leverantörer kommer att
lastas om på en distributionscentral och
därmed behöver varje skola och äldreboende
bara ta emot en bil med varor, vilket
är bra även för trafiksäkerheten.
Trafiken ja, hur görs då med trafiken
som passerar på E4:an och inte har
något med Linköpingsborna att göra?
− Hela två tredjedelar av trafiken på
E4:an ska faktiskt till eller från en plats
inom kommunen, vilket förvånar många
att höra. Den andelen tar vi ansvar för i vår
beräkning, säger Helena Kock-Åström.
Text: Eva Annell