Ringleden ger Umeå bättre miljö och nya bostäder

0
75

För att förbättra luftkvaliteten i centrala
Umeå behöver trafiken minska.
– Det är en av de viktigaste orsakerna
till att trafiken ska ledas runt staden
i stället för igenom, förklarar Thomas
Lundgren, projektledare för ”Innanför
ringleden”.
Samtidigt ges möjlighet att omvandla
de gamla trafiklederna till stadsgator
och komplettera staden med nya kvarter
i centrala lägen.

Umeå kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram
för att komma till
rätta med den dåliga luftkvaliteten
i centrum. Åtgärderna i programmet är
indelat i tre huvudkategorier:
• fysisk planering
• beteendepåverkan
• renare resor.
Enligt åtgärdsprogrammet och Umeå
kommuns översiktsplan är ringleden runt
Umeå, som byggs för att avleda trafiken
från centrum, den enskilt viktigaste åtgärden
för en bättre luftmiljö. I dag är två
tredjedelar av ringleden färdig. E4 är flyttad
från centrum till den Östra länken
som är en del av den nya ringleden. E12
är tillfälligt flyttad till den Norra och
Östra länken i väntan på att den sista delen
av ringleden, den Västra länken,
byggts klar. De föreslagna sträckningarna
för Västra länken har dock överklagats
under flera år och ett slutgiltigt avgörande
väntas tidigast i höst.
När Västra länken och därmed hela
ringleden är färdig – preliminärt 2021 –
kan omvandlingen av trafiklederna och
utbyggnaden av nya stadskvarter börja.
– Vi måste minska biltrafiken. Det är
nödvändigt både för en bättre miljö och för
att undvika trängsel. Umeå är en växande
stad och det kommer att bli trångt om
Umeåborna fortsätter att använda bil i samma
omfattning som i dag, säger Thomas
Lundgren.

De gamla europavägssträckorna i centrala
Umeå kommer att på sikt omvandlas
till gator med nya kvarter med blandad
stadsbebyggelse, mer grönska och mer
utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
– Som det ser ut i dag blir de gamla
europavägarna likt barriärer som begränsar
möjligheterna att utveckla de centrala
stadsdelarna.
Umeå kommun har därför tagit fram ett
stadsutvecklingsprogram för att ge underlag
för en gemensam målbild för det område
som kallas ”Innanför ringleden”.
Programmet visar hur omvandlingen av
vägarna kan ske, och var förutsättningarna
finns för nya stadskvarter att växa fram.
Utbyggnaden kommer att pågå under
många år, kanske decennier, och utbyggnadstakten
beror på flera faktorer som till
exempel efterfrågan på bostäder och
Umeås faktiska befolkningsutveckling.
– Avgörande är också hur enskilda
fastighetsägare vill använda sina fastigheter,
säger Thomas Lundgren och understryker
att det inte är kommunen som
bygger, det är fastighetsägarna. Däremot
ska vi i dialog med fastighetsägarna skapa
de rätta möjligheterna.
Umeå kommun vill bland annat prioritera
ombyggnaden av gamla E4 mellan
Haga och Teg och utvecklingen av Umeå C.
– Ska vi klara tillväxten av Umeå på ett
långsiktigt hållbart sätt behöver vi använda
marken effektivare och bygga i transportsnåla
lägen, samtidigt som vi skapar
nya grönytor och offentliga rum.
– En utglesad stad förvärrar miljön på
grund av alla transporter, och finessen
med femkilometerstaden vill vi gärna behålla,
säger Thomas Lundgren.

Text: Anders Olow