Roslagsbanan är ryggraden för kollektivtrafiken till och från Täby

0
305

Roslagsbanan byggs nu ut med
dubbelspår på flera sträckor och
helt nya tåg är på väg.
– Täbys nya bostadsprojekt
och en tätare stadsbild växer fram
där kollektivtrafiken redan finns,
säger Magnus Nissar, projektchef
för Roslagsbanan och trafikplats
Roslags-Näsby.

Täby centrum-Arninge är utpekad
som en av åtta yttre regionala stadskärnor
i den regionala utvecklingsplanen
för Stockholms län, RUFS 2010.
Täby kommun är en nyckelaktör i den
växande Stockholmsregionen, med stora
utmaningar för att klara en hållbar utveckling
och tillväxt med förbättrade
kommunikationer, fler invånare och arbetstillfällen
för att kunna avlasta centrala
regiondelarna och bidra till en önskvärd
utveckling och tillväxt i regionen.
När Täby växer är det inte bara som kommun
i sig, Täby är en utpekad regional stadskärna
för nordostkommunerna och spelar
därmed en viktig roll i regionens flerkärniga
utveckling. I och med det är det naturligtvis
viktigt att infrastruktur och kommunikationer
fungerar som ett väloljat maskineri.
Roslagsbanan har tre grenar mot en
Kårsta, en mot Österskär och en mot
Näsbypark och alla utgår från Östra station.
I Roslags-Näsby förgrenar sig
Roslagsbanan mot Vallentuna och
Österåker vilket gör platsen till en viktig
knutpunkt med mycket bra turtäthet mot
Stockholm. Till Täby centrum tar det cirka
15 minuter. Utbyggnaden av dubbelspår
som just nu pågår i SL:s regi, kommer att
ge högre turtäthet samtidigt som tågen kan
mötas på fler ställen och trafiken därigenom
bli mindre störningskänslig. Moderna
stationer byggs och nya tåg tas i trafik
2020. Samtidigt förbättras tillgänglighet,
säkerhet och bullerskydd.
Arbetet med stationen i Roslags-Näsby
pågår för fullt och på tur står ett helt nytt
resecentrum i Arninge-Ullna (Se separat
artikel på sid 18).

Arbetet med Roslagsbanans dubbelspårsprojekt
beräknas pågå fram till 2021 och
merparten av resenärerna får minst tiominuterstrafik,
det vill säga de behöver inte
vänta längre än tio minuter mellan tågen.
Även framkomligheten för biltrafiken är
viktig. Trafikverket har i samarbete med
Täby kommun byggt om Trafikplats
Viggbyholm och nu pågår ombyggnaden av
Trafikplats Roslags-Näsby. Ombyggnaden
beräknas vara färdig i slutet av 2018.
– I arbetet med infrastruktur är det viktigt
att involvera de invånare som dagligen är i behov
av fungerande kommunikationer. Därför
har det under mars genomförts en invånardialog
kring kommunens kollektivtrafik, berättar
Magnus Nissar. Invånardialogen har genomförts
dels genom en webbenkät och dels genom
träffar med tjänstemän och politiker.
Synpunkterna från enkäten blir underlag
till den kollektivtrafikplan som kommer att
tas fram under året. Syftet är att ställa om
till ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem,
men också att ge förslag på hur kommunala
gator och korsningar kan anpassas till
kollektivtrafiken i framtiden.
För det längre perspektivet deltar Täby
kommun, i samsyn mellan nordostkommunerna,
även i Sverigeförhandlingen för en betydligt
mer omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken
och inom ramen för det så kallade
nordostsamarbetet med Roslagsbanans förlängning
till Arlanda.

Text: Anders Olow