SÅ KAN YSTADS HAMN FÖRVANDLAS

0
191

Vision Ystad HamnYstad har en vision:
Den lilla staden med de
stora möjligheterna.
Hamnområdet är en av
dem. Moderna lägenheter
med fantastisk utsikt.
Caféer och gångstråk vid
kajkanten. Här kan det bli
en helt ny stadsdel.

Så nära havet – och ändå inte riktigt
hela vägen. I Ystad ligger hamnområdet
och blockar vyn och tillgängligheten
från staden, och järnvägen
skär av ett naturligt promenadstråk
mellan stadskärnan och kajerna. I visionen
för Ystads framtid, som kommunen döpt till
Ystad 2030, förvandlas Ystad hamn till en
modern och levande stadsdel med vidunderlig
utsikt över både hav och stad.
Tankarna är både omfattande och ytterst
spännande för den som funderar på att bo i
Ystad.
– Tanken går ut på att bättre utnyttja
Ystads unika läge vid havet och bättre koppla
ihop staden med havet, säger Hanna Tell,
planarkitekt på Ystads kommun och projektledare
för arbetet med fördjupningen av
översiktsplanen.
– Målet är att omvandla det inre hamnområdet
till en ny stadsdel med blandad bebyggelse
– en stadsdel som knyter stadskärnan
närmre havet.
Hanna Tell brer ut en karta över bordet
och pekar över gångstråken som ringar in
Ystad och som skulle ge invånarna en möjlighet
att handla på gågatan för att sedan
fortsätta promenaden ner till vattnet och avnjuta
en stunds fika vid kajkanten.
– Förutsättningarna för att en sådan vision
ska bli verklighet är att den nuvarande hamnaktiviteten
flyttar ut till den yttre hamnen.
Ystads hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn,
den femte största avseende
lastfordon och den elfte när det gäller
den totala mängden gods. Hamnen är också
idag den största hamnen i Sverige för färjetrafik
med Polen, och Ystad är inte minst en
mycket viktig hamn för dansk inrikestrafik
eftersom färjan till och från Bornholm utgår
härifrån.
Modern fartygstrafik kräver både längre
kajer och större djup i hamnbassängerna
och en flytt skulle kunna tillgodose de behoven
och därmed frigöra för bostäder.
I översiktsplanen föreslås dock Bornholmstrafiken
vara fortsatt lättåtkomlig från tåg
och stadskärna även om den flyttas.
– Den stora frågan är hur man får med sig
Ystadskänslan in i hamnområdet, säger
Hanna Tell. En ny stadsdel i den inre hamnen
måste ju samtidigt smälta ihop med den
övriga typiska bebyggelsen i Ystad. Känna
att den hör hemma här.
– Vi vill ju knyta an till de värden vi har.
Ystad är en av landets mest välbevarade
städer och präglas till stor del av sitt histo-
riska arv. Medeltidsstadens struktur finns
kvar med byggnader från olika tidsepoker.
Det handlar till exempel om byggmaterial,
som ju här är mycket tegel, och höjden på
husen. Ystad ligger i en sydsluttning ner mot
havet så utsikten från husen i hamnområdet
skulle få en vidunderlig utsikt, inte bara över
havet, men även över själva staden.
I Ystads stadskärna är det inte lämpligt
med högre bebyggelse. Stadskärnan är viktig
ur kulturmiljösynpunkt och att där bygga högre
än omgivningen bedöms skada kulturmiljön
i stadskärnan. Däremot bedöms området
söder om stadskärnan, det som är dagens
hamn- och verksamhetsområde, med undantag
för ett litet område kring Hamngatan,
som lämpligt för högre bebyggelse.
Det finns redan idag högre bebyggelse i hamnområdet,
det tydligaste inslaget är Lantmännens
silor. Vad som ska hända med dem blir därför
också en viktig del av förändringen.
Under stora delar av dygnet ligger också
färjor anlagda i Ystads hamn, silhuetter som
syns från flera platser i staden.
En titt på de inspirationsillustrationer över
möjligheterna med hamnområdet som Nyréns
Arkitekter tagit fram lockar alldeles enormt.
Hanna Tell är noga med att påpeka att det
är just inspirationsskisser, proceduren innan
visionen kan bli verklig är lång och måste
dessutom gå i olika etapper.
Men bara på västra hamnområdet skulle det