Så planeras Universitetsstaden Smart City

0
476

 

Umeå universitet tillsammans med
sjukhuset är i dag norra Sveriges största
arbetsplats med runt 40 000 besökare
varje dag och 3 000 övernattningar.
– Hela området växer snabbt och målet
är att det ska växa smart, säger
Carina Aschan, Umeå kommuns projektledare
för området. Vi vill gärna erbjuda
pendlarna möjligheter att stanna kvar.

 

Tillsammans med Science Park, ett
kluster av högteknologiska företag
och innovativa idéer, bildar universitetet
och sjukhuset Universitetsstaden
Umeå. Drygt 32 000 studenter studerar
på universitetet, över 1 000 av dem på
forskarnivå och alla utbildningar, med ett
par undantag, ligger samlade på gångavstånd
på campus Umeå. Universitetsstaden
i Umeå är universitets- och sjukhusområdet
med flera områden i närheten, med
utbildning, forskning, sjukvård och företagsutveckling
i internationell toppklass.
– Hela Universitetsstaden är som ett
stort innovativt framtidsområde, säger
Carina Aschan. Här har vi möjlighet att
utveckla nya affärsmodeller och det är
samverkan över gränser mellan kommunen,
fastighetsägare, universitet och företagare
som är vägen dit.

Ett sådant stort samverkansprojekt fick
klartecken i höstas när Umeå blev en av
de vinnande städerna i ett internationellt
partnerskap, som tillsammans med
Rotterdam och Glasgow beviljats 180
miljoner kronor i projektmedel från EU:s
H2020-program. I det femåriga projektet,
som heter Ruggedised, kommer 40 miljoner
att investeras i universitetsstaden för
att den ska bli en så kallad Smart City.
Det innebär att teknik, marknad och konsument
ska samverka för hållbara och
smarta kommunikations-, transport- och
energilösningar.
Carina Aschan berättar att det bland
annat handlar om:
• Solpaneler för att ladda och lagra energi
i batterier till elcyklar och elbilar.
• Smart styrning av energianvändning i
lägenheter där hyresgästen kan göra aktiva
val för att minska energianvändning
och klimatpåverkan under tiden som
man inte vistas i lägenheten.
• En ny typ av inbyggd busshållplats för
snabbare av- och påstigning på bussen
och för att minska energiförluster och
uppvärmningsbehov för bussen vintertid.
• Eldrivna lastcyklar för storhandling.
• 100 procent förnyelsebar energi i hela
Universitetsstaden.
– Vårt mål är en attraktiv stadsdel som
lever dygnet runt med en blandning av
verksamheter, bostäder, service och handel,
med miljöer som inbjuder till rörelse
i vardagslivet och som kan bidra till bättre
hälsa.

Kommunen har sedan i somras ett godkänt
planprogram för Lilljansberget och
en del av campusområdet. Programmet
ska vara vägledande för kommande detaljplaneläggning
av området, med syftet
att utveckla områdena för stadsbebyggelse
med blandat innehåll, offentliga
rum och parker. Det är tänkt för i första
hand bostäder men även lokaler för verksamheter,
byggnader för universitetets
behov, företag och service. I Lilljanskogen
finns planer för omkring 1 500 bostäder.
– Samtidigt som vi behöver bygga nya
bostäder ska vi se till att bevara de naturvärden
som finns i Lilljanskogen och närmiljön
och göra det möjligt för både rekreation
och friluftsliv.
– I byggandet av Smart City och i vår
planering för utbyggnaden av universitetsstaden
där både Lilljansberget och det
blivande Nydala sjöstad är en del av området,
har vi möjligheter att styra in ett
beteendemönster som är gynnsamt för
en hållbar stad.
– Vill vi till exempel minska biltrafiken,
ja, då måste vi helt enkelt bygga för
bättre alternativ, inte bara miljömässigt
smart utan även praktiskt smartare.
– Den nya hållbara staden handlar
mycket om att skapa förutsättningar för en
delningsekonomi. Inom fem år har vi tredubblat
befolkningen och det måste vi görautan att öka koldioxidutsläppen.
– Smart City är lika med
en hållbar stad, säger
Carina Aschan, och det
här arbetet kommer att
utvecklas i olika etapper
under en lång tid.
Text: Anders Olow