Så regnsäkrar vi städerna

0
400

Riktigt räliga regn. Det får vi räkna
med allt oftare i framtiden på grund
av klimatförändringen. Därför arbetar
VA SYD tillsammans med kommunerna
fram strategier och åtgärdsplaner
för hur vi ska klimatsäkra våra
städer.

Dagvatten är regn och smältvatten
som via ytor ovan mark eller i ledningar
rinner ut i hav, sjöar och
vattendrag eller leds till avloppsreningsverken.
Dagvatten hanteras av VA SYD
tillsammans med ägarkommunerna och
det långsiktiga arbetet definieras i dagvattenstrategier
och i konkreta åtgärdsplaner.
Skyfall, när himlen öppnar sig
och ger ifrån sig stora mängder på kort
tid, kräver särskilda planer för att dessa
extrema situationer ska kunna mötas på
ett så bra sätt som möjligt.

Dagvatten kräver ytor
Varje kommun har en dagvattenstrategi
som styr planeringen och anger den gemensamma
ambitionen för dagvattenhantering
vid nybyggnation och i den befintliga
bebyggelsen, och en åtgärdsplan
för planering av kapacitetshöjande åtgärder
på avloppsledningsnätet.
Gemensamt
för båda är att de styr ett
dagligt arbete och lösningar som ska
fungera under mer eller mindre normala
förhållanden. En utmaning för att få en
fungerande vardagsmiljö är att hitta ytor
för vattnet. Sedan länge tas dagvattnet
emot av ledningar under mark. Dessa har
dock begränsad kapacitet. Om rören fylls
svämmar vattnet över på gator och kan
tränga in i källare eller fylla viadukter.

Öppna system
En del i strategierna är därför att anlägga
så kallade öppna dagvattensystem.
– Det kan till exempel vara anlagda
dammar eller diken. Här fördröjs vattnet
samtidigt som det kan svämma över sina
kanter när det kommer mer vatten än
normalt. Öppna system har också en viss
renande effekt genom att föroreningar
sedimenterar och faller ner till botten,
förklarar Karin Fernström, chef för ledningsnätavdelningen
på VA SYD.
Ett exempel på öppet dagvattensystem
är den nyanlagda Råbysjön i Lund. Utöver
att vara mottagare av dagvatten förhöjer
Råbysjön med sin vattenspegel kvaliteten
för de boende i området. Öppna dagvattensystem
gynnar också den biologiska mångfalden,
både inom djur- och växtlivet.

Kartläggning inför skyfall
Skyfall är den andra stora frågan kopplat
till klimatsäkring och vatten. Därför tar
VA SYD nu fram planer tillsammans
med respektive ägarkommun för att
hantera skyfall så bra som möjligt. Inför
skyfall handlar det till exempel om att ha
kartlagt vilka samhällsviktiga funktioner
som måste skyddas, var vattnet ställer
sig och hur det kan ledas.
– Vid skyfall är det viktigt att hitta tillfälliga
ytor där vattnet tillåts rinna eller
fördröjas, till exempel vägar som stängs av
eller fotbollsplaner dit vi kan leda vattnet.

Samarbete är centralt
Flera olika intressenter berörs och har
ansvar i frågorna, exempelvis fastighetsägare
och försäkringsbolag. Den centrala
framgångsfaktorn är samarbete.
– Alla intressenter måste hela tiden
tänka skyfall när vi bygger nytt för att
inte förvärra situationen, säger Karin
Fernström.
– Vi måste ha en bra dialog och kommunikation
med privata fastighetsägare,
och även kunna ställa krav på dem.
Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Översvämningsplan för Lund
Lund arbetar nu med Översvämningsplan
för Lunds kommun som är ute på remiss
under våren 2017. Planen ska kartlägga
kommunens eventuella svagheter vid
extrema regn, tydliggöra övergripande
strategier för att minska de negativa
konsekvenserna vid skyfall och lyfta frågan
så att skyfallsplanering blir en självklar
del av samhällsplaneringen.
Översvämningsplanen behandlar det
vatten som inte hanteras i dagvattensystemet,
till skillnad från dagvattenstrategin
och dagvattenplanen.
Precis som i andra kommuner disponerar
kommunen bara en liten del av
marken. 30 % av marken inom Lunds
stad är allmän platsmark, varav 12 % är
parkmark. 70 % är kvartersmark. Därför
omfattar planen också strategier för att
involvera och höja kunskapen hos privata
fastighetsägare.
Översvämningsplan för Lunds kommun
kommer att kompletteras med åtgärdsplaner
för respektive tätort inom
kommunen.