Stångby lockar – utanför stan men ändå nära

0
330

Stångby är en av de orter i Lunds
kommun som vid sidan av staden
planeras att växa mest. Fem kilometer
norr om centrala Lund är Stångby
en mycket attraktiv plats att bo på.
Stadsnära, men ändå med den lilla
ortens fördelar.

Navet i villasamhället Stångby är
stationen. I dag stannar pågatågen
mellan Lund och Malmö
här, men för över hundra år sedan byggdes
den i samband med att det blev dubbelspår
mellan Lund och Eslöv.
Det gamla stationshuset ligger kvar, och
hela trakten är gammal kulturbygd med
stora kulturmiljövärden. Fram till 2000-talet
låg hela bebyggelsen, förutom enstaka
hus, väster om järnvägen, och huvuddelen
av stationssamhället fanns i en kil mellan
järnvägen och Vallkärravägen.
Nu planeras
för nya bostadsområden både öster om
järnvägen och norr om Vallkärravägen.
Stångby är attraktivt. Landets fördelar
med stadens utbud alldeles nära.
Befolkningen i Stångby har nästan tredubblats
sedan de 658 personer som
bodde här år 2 000.

Lunds kommun har en tydlig princip när
det gäller att bygga ut staden: Att bygga
där det redan i dag finns befintliga kollektivtrafikstråk
med goda förutsättningar
för hållbara resor, samtidigt som man vill
använda minsta möjliga jordbruksmark
av den höga klass som finns i området.
Detaljplanerna för Stångby är komplexa
på grund av den stora ytan och de två starka
intressena – jordbruksmarken och bostadsbyggandet,
en är överklagad, andra
har börjat byggas och ytterligare en är under
planering. Processen för en detaljplan
kan gå smidigt, men den kan också bli utdragen.
Det ligger i sakens natur och är en
del av den demokratiska processen.
Väster om järnvägen tänker sig kommunen
en blandad och varierad bostadsbebyggelse
med cirka 750 nya bostäder,
bland annat med ett äldreboende. I den
nu överklagade planen finns också:
• En mellan- och högstadieskola och
en förskola.
• Ett allaktivitetshus.
• Möjlighet till kommersiell och social
service i bottenvåningar.
• Ny torgbildning som en del av
Stångbys centrumstråk.
• Nytt gatunät som försörjer den nya
bebyggelsen och som sammankopplas
med omgivande gatunät.
• En stor park mitt i byn för alla
Stångbys invånare.

Arbetet med detaljplanen för östra
Stångby pågår nu och här finns planer
på 700 nya bostäder i blandade former,
både enfamiljshus och flerfamiljshus.
Men också att:
• Flytta järnvägsstationen några hundra
meter norrut för att skapa bättre och
mer sammanhållna möjligheter för kollektivtrafik
och cykelstråk.
• Ett torg med livsmedelsbutik.
• Andra butikslokaler.
• Distriktssköterskemottagning.
• En busshållplats.
– Vi utgår från stationen som ett nav
när Stångby växer på båda sidor av järnvägen,
säger planarkitekt Ella Swahn.
Med torg och livsmedelsbutik och annan
service i anslutning till stationen skapas
de förutsättningar som behövs för ett levande
område som lockar allt fler.
– Vi vill ändå behålla känslan av att
man bor på en liten ort, samtidigt som
det är lätt att komma in till centrala
Lund. Stångby skulle kunna bli en trädgårdsstad
som är attraktiv för många.

Text: Anders Olow
Foto & Illustration: Lunds kommun