”Vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner”

0
221

Utbildningschef Upplands BroUPPLANDS-BRO lägger ribban
högt och ska bli en av Sveriges
bästa skolkommuner. Det nya
skolutvecklingsprogrammet
omfattar 2016–2020, och utbildningschef
Kaj Söder noterar
förbättrade resultat trots att
lärartätheten ännu inte blivit
högre.

i är kostnadseffektiva, säger kommunens
utbildningschef Kaj Söder. En
bra skola handlar inte bara om pengar.
Budgetramen ökar, men det beror på att elevantalet
går upp, vi är ju en tillväxtkommun.
I Sveriges kommuner och landstings
(SKL) utvärdering är resultaten bra för
kommunens tre högstadieskolor. Men det
finns också saker som behöver förbättras.
Elevernas trygghet i skolan ska förstärkas
och andelen behöriga lärare öka.
En ny rekryteringsstrategi syftar bland
annat till att förbättra lärarnas villkor. Bland
annat när det gäller lönerna. Sedan vill
Upplands-Bro locka studenter som gör
praktik eller verksamhetsförlagd utbildning
i kommunens skolor, att efter avslutad utbildning
söka anställning.
Ambitionen i förskoleverksamheten att
anställa hundra nya förskollärare innebär
enligt Kaj Söder lite av ett evighetsarbete.
Det är nödvändigt att andelen personal med
förskollärarkompetens ökar, då grunden för
det livslånga lärandet läggs i förskolan.
Det gäller också att bli mer attraktiv som
arbetsgivare, exempelvis genom nya grepp
för rekrytering vid sidan om annonsering.
Det kan handla om föreläsningar och arbetsmarknadsdagar
i högskolornas regi.
Marie Lindvall Wahlberg är verksamhetschef
för förskolan och har ”35 år i branschen”.
Hon är mitt uppe i arbetet med nyrekrytering
och utveckling av verksamheten.
– Det gäller att få en rolltydlighet i organisationen
och att öka likvärdigheten mellan
förskolorna.
Kompetensutveckling är viktigt, liksom
internutbildning i form av kollegialt lärande,
säger Marie.
Text: Anders Mathlein | Foto: Rosie Alm