Anonyma industriområdet blir ny stadsdel

0
386

En stor del av Lunds industrihistoria
och en del av Lunds identitet finns i
området kring Öresundsvägen,
västerut från stationsområdet. Ett
traditionellt industriområde som
stegvis kommer att förvandlas till en
levande stadsdel med bostäder,
arbetsplatser, skolor, kultur och
service.

Lund växer inifrån och ut och omvandlingen
av Öresundsvägens
verksamhetsområde börjar med
den östra delen, som tydligt kopplar området
till Lunds centrum och Lund C och
länkar dessutom samman bostadsområdena
Väster och Kobjer.
Den nya stadsdelen med 3 000–4 000
bostäder blir en del av innerstaden, nära
Lund C och centrum och stort som halva
Hyllie. Björn Abelson, ordförande i byggnadsnämnden,
har kallat förvandlingen
för ”den största förtätningen i Lunds
kommun i modern tid”.
Stadsomvandlingen sker inifrån och
ut, med början vid Sockerbruksområdet
och Kung Oscars bro och fortsätter vidare
bort mot Mobiliarondellen.
– Området, som i dag egentligen är
ganska anonymt, ska bli som en naturlig
fortsättning på innerstaden västerut och
få en framtida karaktär format av gammalt
och nytt, av bostäder, arbetsplatser,
kultur och service, säger Carolina
Lundberg, arkitekt och projektledare för
den fördjupade översiktsplanen.
Det gröna stråket längs en axel i
Bjerredsparkens förlängning blir den
nya pulsåder genom området som samlar
områdets stadsliv och publika målpunkter
samtidigt som det blir enklare
att gå, cykla eller åka kollektivt mellan
centrum och stadens västra delar. I
framtiden eventuellt spårväg. Tre hållplatser
finns inritade: En i den östra delen
nära Bryggaregatan, en mitt i området
och en nära Mobilia och Nova.
Spårvägen skulle på sikt kunna fortsätta
till Bjärred eller Lomma.

När det gäller de nuvarande verksamheterna
i området pågår samtal med områdets
fastighetsägare och verksamheter.
Att stegvis flytta verksamheter för att
skapa ett bostadsområde innebär också
att man måste hitta nya områden för de
verksamheterna.
– Vi ser gärna att många är kvar, och
vi för nu en mer eller mindre daglig dialog
med fastighetsägarna. I många av
husen kommer det att finnas plats för
verksamheter på bottenplan, som det
gör i innerstaden, säger projektledare
Håkan Samuelsson.
Det här blir inte bara ett bostadsområde.
Vi vill se en typisk innerstadsstadsdel
där man kan arbeta och bo i samma
stadsdel, men också hitta kulturutbud
och fritidsaktiviteter.

Den nya stadsdelen ska präglas av kreativitet,
kraft och lokalt engagemang och
därför är sysselsättningen här lika viktigt
som bostäder. Områdets industrihistoria
ska leva vidare, utvalda kulturmiljöer bevaras
och etablering av nya, småskaliga
verksamheter stimuleras. Bebyggelsen
ska väva samman dåtid, nutid och framtid
till en för Lund unik karaktär.
Två nya grundskolor planeras på området,
men det kommer även att finnas
behov av ett antal förskolor.
Utvecklingen av det gamla industriområdet
bär hållbarhetens prägel med
bland annat parker och stråk med grönska
och vatten, ett bilsnålt boende och
hållbar mobilitet. Därför är också arbetet
med Öresundsvägen med i CityLab
Action 2017, ett nationellt program för
hållbar stadsutveckling där kommuner,
offentliga organisationer och fastighetsägare
samlas kring ett antal spjutspetsprojekt
för att dela erfarenheter och utveckla
nya möjligheter.
– Även om genomförandeprocessen
är lång är det nu vi går från allmän plan
till konkreta förslag, säger Håkan
Samuelsson.

Planen för Öresundsvägens verksamhetsområde
är en så kallad fördjupad
översiktsplan och nu finns en utställningshandling
på Lunds hemsida, sista
dag att lämna synpunkter är 7 juni.
Slutligt beslut kan tas först vid årsskiftet.
Den fördjupade översiktsplanen formulerar
målbild och framtida inriktning.
Efterföljande detaljplaner konkretiserar
och är juridisk bindande. Om
detaljplanerna inte överklagas så kan
byggstart av östra delen påbörjas 2018-
2019, med första inflyttning 2020.