Attraktivt läge för Ekedal norra vid Boulognersjön och nära centrum

Utsikt mot Boulognerskogen och
 östra delen av Boulognersjön,
och samtidigt nära centrum – det
planerade bostadsområdet
Ekedal norra på Östermalm får
ett attraktivt läge i staden.

Vi har länge sneglat på området
och det finns med i översiktsplanen
sedan 2005, säger planarkitekt
Ingemar Frid vid Skövde kommun.
På det här sättet bygger vi ihop
staden så att Östermalm bättre hänger
samman med Boulogner skogen och
centrum.
Ekedal norra ingår i ett större utvecklingsområde
på Östermalm på
båda sidor om Ekedals äldreboende
och den nya förskolan. Det ska omfatta
tre kvarter med cirka 180 bostäder i
storlekarna ett till fyra rum, med tonvikt
på två-, tre- och fyrarummare.
De L-formade husen föreslås bli
mellan fem och tio våningar höga
med förskjutna placeringar. Gårdarna
öppnar sig mot Boulognersjön och
parken för att ge ljus, rymd och utsikt.
All boendeparkering förläggs till
underjordiska garage.
– Variationen i höjder och förskjutningen
av bebyggelse bottnar i hänsyn
till omgivningen, parken, trafiken
och trafikbuller, säger Ingemar
Frid. När man bygger så här centralt
vill man ha en hög exploateringsnivå,
det vill säga utnyttja ytan på ett
effektivt sätt.
Kommunen äger marken, exploatörer
är Riksbyggen, Peab och Skeppsviken.
Ekedal norra kommer uteslutande
att innehålla bostadsrätter, till
skillnad från södra delen av området
med hyresrätter, bland annat i
Skövdebostäders regi. Där är 150 av
den detaljplanens ca 200 bostäder
färdigställda, med många mindre lägenheter
som passar yngre hyresgäster.
Allt har blivit uthyrt.
– Vi ser ett stort behov av att få
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer,
både hyresrätter, äganderätter
och bostadsrätter, säger Sara
Johansson som är mark- och exploateringsingenjör
och projektledare för
Ekedal norra. På Östermalm är det i
dag ett stort underskott på bostadsrätter,
därför kommer denna nya bebyggelse
att hjälpa till att skapa en
bättre balans i området.

Från februari till mars var detaljplanen
för Ekedal norra ute på samråd.
Nu ska inkomna synpunkter bemötas
och eventuella justeringar göras innan
planen ställs ut för granskning då
Länsstyrelsen, kommunala sektorer,
allmänheten med flera återigen får
möjlighet att tycka till om förslaget.
Projektet har stöd i både översiktsplanen
och fördjupningen för denna i
centrum, vilket betyder att området
sedan tidigare föreslås bebyggas med
bostäder. Det är enbart beslutet om
den slutgiltiga utformningen som
alltså återstår.
Byggstart är planerad till i början
av år 2020, och två år senare väntas
Ekedal norra stå klart.
– Det är för tidigt att säga något om
priserna på bostadsrätterna, säger
Ingemar Frid. Men intresset verkar
stort och det har redan kommit flera
förfrågningar till exploatörerna.