Bra integration kan få landsbygden att leva

0
260

I byn BackeDet finns mycket som kan
göras för att asylsökande
och nyanlända ska få enklare
vägar in i det svenska
samhället. Inger Kraft
Etzler har skrivit en rapport
med många förslag på hur
integrationen i en kommun
kan fungera bättre.

Inger Kraft EtzlerDet finns massor av
brister när vi tar emot
fl yktingar och asylsökande,
säger Inger
Kraft Etzler. Hon har
skrivit en rapport som tar upp
olika tips och råd som kommuner,
och inte minst berörda myndigheter,
kan ha nytta av för att göra
integrationen både humanare
och mer effektiv.
Bakom rapporten står Hela
Sverige ska leva Jämtlands län
genom Leader 3sam. Den tar upp
många exempel
på hur fl yktingar
och asylsökande
upplever
sin situation i
speciellt Strömsunds
kommun,
där Inger Kraft
Etzler själv
bor – nära byn
Backe.
– De system
som fi nns nu vid integration är
alldeles för fyrkantiga, vilket
jag själv har konstaterat i mitt
engagemang i Fjällsjö Framtid.
Det är en utvecklingsgrupp där
vi bland annat ordnat språkkafé
(som drivs av frivilliga krafter)
för nyanlända till byn Backe. Vi
upptäckte att behoven hos fl yktingarna
var enorma. De behöver
hjälp med praktiskt taget allt
– från nätuppkoppling till tolkhjälp,
kopiering och översättning
av blanketter.

Inger Kraft Etzler betonar att
det är lokalbefolkningen som med
frivilliga insatser får ta ett stort
ansvar, utan någon utbildning i
de frågor som uppstår.
I rapporten poängteras bristen
på samordning mellan statliga,
kommunala och ideella insatser.
Exempelvis information till lokalsamhället
om vilka flyktingar
som kommer, och när de kommer.
Gärna med uppgifter om vilka
kunskaper och yrken de nyanlända
har, vilket skulle underlätta att
skapa sysselsättning. I Backe har
man lyckats få fram praktikplatser,
exempelvis i ICA-affären. Att
fl yktingarna får sysselsättning
och syns på ett positivt sätt ute
i samhället förhindrar dessutom
falsk ryktesspridning och främjar
kommunikationen mellan
fl yktingarna och byborna.
Inger Kraft Etzler tar upp språkundervisningen
där hon ser stora
brister som borde kunna åtgärdas.
– De som bor i Backe har sex
mil till Strömsund där man studerar
SFI. Bussturerna är glesa,
vilket gör att de får gå sysslolösa
i timmar i väntan på hemfärd.
Varför inte fl ytta en lärare dit där
människorna bor, istället för att
ett femtiotal personer ska bussas
därifrån. Det är framförallt de
som tar hand om barnen, alltså
kvinnorna, som förlorar på transportsvårigheter.
Inger Kraft Etzler menar att
samhället bör ta vara på den kraft
som asylsökande människor besitter
– Vi måste ge förutsättningar,
genom till exempel stöttning av de
företag som fi nns på landsbygden
så att de vågar ta emot praktikanter.
Det krävs ansträngningar för
att dessa människor ska stanna
kvar på landsbygden, och här
har kommunernas utvecklingsbolag
och näringslivsenheter ett
viktigt och stort uppdrag, säger
Inger Kraft Etzler.

Text Anders Post