Business Region Örebro Vårt upplägg är ganska unikt i Sverige

ÖREBRO LÄN har högst regional
utvecklingstakt bland landets
regioner utanför storstadsregionerna.
I arbetet med att
skapa fortsatt tillväxt har
Business Region Örebro, som
samverkansplattform för näringslivsfrågor,
en nyckelroll.

– Vårt mål är att tillsammans
med länets kommuner och
med Region Örebro län som
huvudman, arbeta för att få fler företag
att starta, växa och etablera sig i vår region,
säger Helena Aronsson, verksamhetsledare
Business Region Örebro,
BRO.
Hon betonar det faktum att Örebro län
har ett starkt näringsliv med hög tillväxt,
faktiskt klart högre än närliggande län.
Men med fokuserat samarbete vill
Örebroregionen
bli ännu bättre och det
genom en regelbunden och öppen dialog
över kommungränserna.
– Jag tror att vårt upplägg är ganska
unikt i Sverige. Det gäller inte minst vårt
samordnade arbete kring kommunservice
och dialogen mellan företagen och
kommunerna, säger Helena Aronsson.

Målet är, förklarar hon, likvärdig service
i hela regionen. Det vill säga, oavsett
om man vill starta eller utveckla sitt företag
i södra eller norra delen av länet,
ska man mötas av samma goda service
och bemötande. Det ska vara enkelt och
smidigt. Det kan handla om information
och hjälp i både stort och smått, till exempel
bygglov, mark- och lokalfrågor,
nyföretagande och så vidare.
– Att jobba på det här sättet med samordnade
insatser, gemensamma utbildningar
och utvärderingar ger en helt annan
tyngd än att var och en jobbar för
sig. Och framför allt, företagen är generellt
mycket nöjda med dialogen med
respektive kommun och det gäller hela
regionen, poängterar Helena Aronsson.
Det övergripande målet med BRO:s
arbete är som sagt att tillsammans skapa
gemensamma förutsättningar för företag
att etablera sig och växa i Örebroregionen.
– Fler etableringar och mer nyföretagande
gynnar alla. En etablering i en
kommun ger positiva effekter i flera
kommuner eftersom vi verkar i en gemensam
arbetsmarknadsregion.

En viktig del i uppdraget är att bedriva
ett proaktivt marknadsarbete, både nationellt
och internationellt. Att i olika
sammanhang lyfta fram och visa upp
regionens olika styrkor, till exempel inom
logistik och avancerad tillverkningsindustri.
Som regional partner till
Business Sweden blir BRO även en del
av Sveriges nationella erbjudanden.
– Vi arbetar även med att skapa forum
och mötesplatser för att utveckla samverkan
och att möjliggöra affärsnytta. Ett exempel
är Forum för logistik, ett etablerat
nätverk, där vi sedan många år tillbaka
bjuder in till flera externa träffar per år. Vi
samordnar även aktörsträffar med syfte att
öka entreprenörskapet och nyföretagandet
i regionen, berättar Helena Aronsson.

Text: Per-Åke Hultberg