Dialog med invånarna ett verktyg för utveckling

0
298
Thomas Ardenfors

 

Thomas Ardenfors

SOLLENTUNA VÄXER och förtätar områden i centrala lägen, framförallt kring kommunens fem stationssamhällen som får en mer stadsmässig karaktär. Arbetet är i full gång med medborgardialog som en viktig del i processen.

Det första dialogmötet hölls i Helenlund och därefter Västra Tureberg. Nästa år planerar kommunen nu ett dialogmöte i Rotebro och så småningom ska möten hållas även i Häggvik och Norrviken.
– Vi mötte ett stort engagemang hos de som bor och verkar i Helenelund. Vi fick in många bra synpunkter när vi var där och påbörjade den mycket spännande förnyelseprocessen, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

UNDER VÅREN 2014 återkommer han till Helenelund tillsammans med kommunens tjänstemän, för att då visa skisser på det som tagits fram, konkreta förslag där några är de boendes idéer. – Vi föreslår bland annat att flytta Eriksbergsskolan till en centrumbyggnad och att samtidigt omgestalta hela centrumtorget till en trivsam och livaktig mötesplats.
Vi tittar också på möjligheten att tillsammans med Stockholms stad skapa en parkövergång mellan Helenlund och Kista, lik den som finns över Norrortsleden i Häggvik, säger Thomas Ardenfors. Det handlar om ett cykel- och promenadstråk, som man alltså inte bygger något ovanpå. Men den kan bidra till möjligheten att bygga flera hundra bostäder vid anslutningarna på båda sidor om E4. På Helenelundssidan innebär det framförallt kilen mellan motorvägen och järnvägen.

– I det vi kallar ”Kilen”, där i så fall väldigt många människor kommer att röra sig, tittar vi också på möjligheten att skapa förutsättningar för butiker och service. Oavsett vad som händer går Helenelund en ny vår till mötes, betonar Thomas Arden fors. – Bland annat tack vare att den efterlängtade fortsättningen av tvärbanan, med Helene lund som slutstation, börjar byggas 2016.

MEN REDAN UNDER nästa år är det byggstart i Västra Tureberg, som precis som på den östra sidan av järnvägen ska få mer stadsmässiga kvaliteter. Sollentunamässans förfallna byggnad kommer att få en fullständig ”makeover” med helt nytt innehåll. Samtidigt ska hela området kompletteras med nya bostäder, inklusive studentbostäder och seniorboende och Malmvägen blir en stadsboulevard.
– Näst på tur är Rotebro där medborgardialogen inleds i sommar, berättar Thomas Ardenfors.
– Det blir ett oerhört omfattande projekt, dessutom med en helt ny ingrediens. Eftersom Rotebro gränsar till Upplands Väsby och deras byggplaner gör vi den dialogen tillsammans. Det känns väldigt spännande.