Du är med och bestämmer om bebyggelsen

0
374

Dags att bygga i Huddinge! Men innan kommunen kan
ge klartecken till de första spadtagen är det många tankar,
idéer och analyser som behöver diskuteras. Vad är
behoven? Vad är visionen? Finns det risker för miljön?
Och hur väger vi det ena mot det andra?

Visst, det kan ibland tyckas ta lång tid, men arbetet är ofta mycket
omfattande och för kommunen är det viktigt att medborgare får en
chans att vara med i processen. Förslagen på ny bebyggelse ska ta
sig förbi ett antal ”hållplatser” innan arbetet med själva bygget kan
påbörjas:
Översiktsplan:
Alla kommuner har en översiktsplan. Den visar kommunens hela
geografiska yta och hur de olika områdena ska användas med avseende
på mark, vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den är
inte juridiskt bindande, men vägledande för beslut om kommunens
utveckling.
Utvecklingsplan och planprogram:
Ska ett större område bebyggas kan kommunen göra en utvecklingsplan
som mer i detalj än översiktsplanen visar hur området
kan utvecklas.
Om det behövs flera detaljplaner inom ett större område, kan
kommunen först göra ett planprogram. Planprogrammet visar
kommunens avsikter för området som sedan är vägledande när
man gör detaljplaner. Innan politikerna kan godkänna planprogrammet
bjuder vi in till samråd för att allmänheten ska få tycka
till. Det färdiga planprogrammet godkänns sedan av kommunfullmäktige.
Detaljplan:
En detaljplan visar vad, hur och var man får bygga och används vid
ansökan om bygglov när man till exempel ska bygga nytt. Detaljplaner
upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt
bindande.
I detaljplanen reglerar kommunen till exempel om det ska vara
bostäder eller verksamheter inom ett visst område, hur högt man
får bygga och vilken höjd och takvinkel man får ha.
Kommunens tjänstemän tar fram detaljplanerna som politikerna
sedan fattar beslut om.
Samråd:
Alla som berörs ska få ta del av, diskutera och berätta om sina tankar
kring förslaget på en ny detaljplan. Berörda kan vara de som
bor i området, de som har verksamhet där eller på annat sätt berörs
av en förändring. Detta kallas för samråd och är en viktig del i
att få fram ett så bra beslutsunderlag för kommunens politiker som
möjligt.
Granskning:
Efter samrådet tar kommunen fram ett nytt förslag på detaljplan utifrån
de synpunkter som kommit in och under granskningstiden får
allmänheten ytterligare möjlighet att påverka. Granskningstiden är
minst tre veckor.
Antagande:
Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Vissa planer
kan antas i natur- och byggnadsnämnden.
Överklagande:
När en detaljplan är antagen kan beslutet överklagas, det måste
dock vara av någon som har lämnat skriftliga synpunkter under
samråd eller granskning som inte blivit tillgodosedda. Dessutom
ska personen bedömas vara berörd av förslaget.
Laga kraft:
Detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter antagandebeslutet,
om beslutet inte har överklagats.