Elajo uppfinner världsunik miljövänlig slamhantering

0
49

Elajo är ett av Sveriges ledande
el-, mekanik- och energiföretag.
Fokus ligger på energieffektivisering,
något som blir alldeles
påtagligt när de nu står i
färd med att lansera en världsnyhet
på marknaden – Freeze
Dry Unit. Nästa generations
slamavvattning och slamtorkning,
som samtidigt som den
förbrukar mindre energi inte
heller kräver några kemikalier.

– Freeze Dry Unit har potential
att revolutionera slamhantering.
Inte bara i Sverige utan
den kan även få ett globalt genomslag,
säger Stefan Ekstrand, avgående vd för
Mekanik som nu kliver in i det nystartade
Elajo Technology Solutions där affären
kring Freeze Dry Unit kommer att
byggas upp på Elajokoncernens huvudkontor
i Oskarshamn.
Stefan Ekstrand kallar metoden för ett
paradigmskifte inom slamhantering.

I Sverige omhändertas nära en miljon
ton slam varje år. Allt från slam i avloppsreningsverk
och pappersbruk, biogasslam
till slam från livsmedels- och
matindustrin. Slammet, som historiskt
betraktades som en oönskad biprodukt,
spreds ut på våra åkrar. I dag är situationen
radikalt annorlunda. Slammet innehåller
så många fler ämnen och tillsammans
med ökad insikt om hållbarhetsfrågor
och resurshantering har det blivit
viktigt att finna nya vägar för en nyttig
användning av slammet. Samtidigt är det
tungt och voluminöst och behöver torkas
för att kunna hanteras.
– När samhället går mot en tydligare
strategi av hållbarhet då näringsämnen
som fosfor och kväve ska återföras till
kretsloppet, och där synen på slam förändras
från att betrakta avloppsslammet
som bara ett avfall till att det ska bli en
värdefull resurs i ett cirkulärt samhälle
kommer Freeze Dry Unit att vara en viktig
pusselbit, säger Olle Westerling,
CFO Elajo Invest.
Det är här Elajos Freeze Dry Unit blir
så unik.
I dag krävs oftast höga temperaturer
och mycket energi för att torka slam vid
reningsverk. Freeze Dry Unit är däremot
en lågtemperaturprocess, vilket innebär
att den bara använder en tiondel av energin
som dagens metoder använder, och
helt tar bort risken för dammexplosioner.
Några kemikalier behöver inte tillsättas
i processen.
– Slammet torkas till en torrhetsgrad
mellan 30 och över 95 procent, beroende
på vad slutprodukten ska användas till.
En torrare produkt går lättare att använda
för att utvinna fosfor till gödsel.
Torrare produkter minskar också transportkostnaderna
då de har mindre volym,
förklarar Stefan Ekstrand.

Många av dagens metoder kräver att
polymer tillsätts i processen. Freeze Dry
Unit kan fungera helt utan polymer och
kemikalier, vilket gör att slutprodukten
blir mer miljövänlig och kan användas
som gödsel på åkrar och bidra till ett cirkulärt
kretslopp av fosfor.
Det är en viktig signal om Freeze Dry
Units enorma potential.
– När vi nu berättar för marknaden att
vi kan avvattna ett slam utan att använda
polymer och med extremt låga energivärden
så är den första reaktionen ofta
att det är omöjligt. Andra reaktionen blir
ofta att det öppnar upp enorma möjligheter,
säger Olle Westerling.

Freeze Dry Unit har bland annat testats
och provkörts i drift vid Oxelösunds reningsverk.
Under denna pilotstudie torkades
slam från reningsverket i
Oxelösund. Flera piloter har utförts under
våren och sommaren med slam från
biogasanläggningar, livsmedelsindustrin
och att torka cellulosa från pappersbruk.
– Det ska tilläggas att samarbetet med
personalen vid reningsverket i Oskarshamn
och kommunen har varit ovärderlig
under den intensiva utvecklingsprocess
som vi haft under framtagandet av
Freeze Dry Unit, säger Stefan Ekstrand.
– Resultaten är talande. Ett slam som
vid start har en torrhetsgrad på 2 procent
torkar Freeze Dry Unit till en torrhetsgrad
på över 95 procent. Freeze Dry
Unit har potential att revolutionera hela
slamhanteringen och få ett globalt avtryck.

Stefan Ekstrand, som varit två och ett
halvt år på Elajo i Oskarshamn, säger att
han slås av hur stark entreprenörsandan
är i företaget och menar att det är tack
vare den som sådana här resultat har
kunnat nås.
– Den där småländska företagsdrivkraften
genomsyrar arbetet, säger han.
Här finns många små avdelningar och ett
individuellt driv med många initiativ.
När det gäller Freeze Dry Unit har vi varit
ett tjugotal personer här på Elajo som
varit inblandade i arbetet. Utan den samlade
expertisen och engagemanget inom
Elajo hade vi inte varit där vi är i dag.
Att få vara med och jobba med något
som kan ge ett globalt avtryck på miljöarbetet
är få förunnat. Ett otroligt teamarbete
ligger till grund för att vi har
kommit så här långt och jag tror att
många känner en stolthet att ha fått vara
med.
– Vi har kommit på hur vi ska kontrollera
hela den här processen, hur vi ska ta
hand om flödena så den här resan har
bara börjat. Indikationerna från marknaden
sedan vi släppte informationen om
Freeze Dry Unit bekräftar det vi har trott
under vår tvååriga utvecklingsprocess.
Potentialen är stor, inte bara i Sverige,
utan också globalt. Under den månad informationen
har varit officiell så har vi
fått förfrågningar från samtliga världens
kontinenter.