”ETT LEVANDE STADSLIV ÄR EN AV GRUNDERNA FÖR DEMOKRATI”

0
187

SOM RESIDENSSTAD och nav i
Norrbottens län är utvecklingen
av Luleå av största intresse för
hela regionen. För att locka kompetensen
hit behöver Luleå vara
en attraktiv stad som människor
vill bo kvar i, stanna kvar efter
studier och flytta till.
– När Luleå växer ökar behovet
av ett levande stadsliv med fler
möjliga mötesplatser för alla.
Stadskärnan behöver utvecklas,
säger Mia Persson, samhällsstrateg
vid Luleå kommun.

Ett tydligt mål för Luleå är att öka
fotavtrycken och minska på klimatavtrycket.
Tillgängligheten
för bilar kommer att vara fortsatt god,
men fokus ligger nu på att förbättra
möjligheterna att gå, cykla och åka buss
till centrum.
Bland annat är tanken att låta bussresenärer
och andra fotgängare ta mer
plats på Smedjegatan som är centrums
viktigaste bussläge.
– Ett levande centrum är en förutsättning
för att en stad ska vara attraktiv både
för boende och besökare. Det ska vara
enkelt att röra sig där, och det ska vara
enkelt att ta sig dit, säger Mia Persson.

Luleå behöver rymma både fler bostäder
och fler arbetsplatser. Sedan exempelvis
Facebook valt att förlägga serverhallar
i residensstaden, har fler företag
visat intresse för att etablera sig här.
Det lockar i sin tur både studenter och
arbetskraft.
Samtidigt ska Luleå bli grönare. Fler
grönområden planeras och de som redan
finns ska bevaras och utvecklas för
att bättre tjäna ekosystemet.
– Det är en utmaning i samhällsplaneringen
att vara rustad för stadens expandering
och samtidigt bevara och utveckla
värden för de boende. Nu mer
än någonsin är hållbarheten i fokus.
Det ska göras möjligt att resa med mindre
klimatpåverkan, minska på buller
och luftpåverkan och bevara och utveckla
naturliga grönområden, säger
Mia Persson.
I förslaget till utvecklingsplan för
centrum som kommunen har tagit fram
beskrivs möjligheter att förtäta stadskärnan
med upp till 4 000 nya bostäder
och arbetsplatser. Förtätning sker genom
att bygga på befintliga fastigheter
men även genom att ersätta befintliga
byggnader.

Samtidigt ska områden med kulturvärden
som kvarteret Skatan och landshövdingens
residens bevaras och bli
mer tillgängliga.
– Hälsa, trygghet och demokrati är
viktiga delar som vi vill gynna när vi
utvecklar Centrum. Ett levande stadsliv
är en förutsättning för demokratin.
Här finns mötesplatser som Storgatan
som gör det möjligt att uttrycka sina
åsikter, säger Mia Persson.
I samband med att bangården byggs
om och ett nytt resecentrum byggs
kommer också Östra stranden att utvecklas
och vid Kuststad i Södra hamn
är inflyttningen i nya vattennära bostäder
redan i gång.

Utvecklingsplanen för centrum har varit
ute på samråd och kommunen har
arbetat aktivt för att få in fler röster och
synpunkter. Barn och kulturföreningar
har bjudits in att delta i processen.
Bland annat har Mia Persson arbetat
med en gymnasieklass som diskuterat
och kommit med förslag. Även bostadsrättsföreningar
och företagare har bjudits
in till möten där de fått komma
med synpunkter.
– Vi välkomnar engagemanget och
önskar att fler ska ta möjligheten att göra
sin röst hörd om Luleås utveckling.
Vi bygger Luleå tillsammans, säger Mia
Persson.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm