Ett rörelserikt liv på Norra Ön

Det har varit ganska tyst om planerna
för Norra Ön, förutom någon nyhet om
vitryggade hackspettar. Men, även om
det inte skrivs eller märks så mycket så
pågår planering för fullt. Nu tar Umeå
kommun fram en så kallad strukturplan,
ett dokument med en grov skiss över hur
det är tänkt att gator, grönska, torg och
byggnader ska hänga ihop i den nya
stadsdelen. Stadsplanering handlar om
så mycket mer än hur nya hus ska placeras,
det handlar om livet i den nya stadsdelen,
till exempel hur man rör sig och
var man möts.

å Norra Ön vill vi bygga en stadsdel
som uppmuntrar till fysisk aktivitet
och social samvaro, för vi vet att det
gör gott och stärker folkhälsan. Vi vet
också att närhet till service och handel är
en väsentlig faktor för ökad vardagsrörelse,
liksom hur promenad- och cykelvägar
utformas. Frågan är vad vi kan göra
mer, säger Sandrine Rivoire, mark- och
exploateringsingenjör.
– Ett av uppdragen i regeringens utredning
”Samordning för bostadsbyggande”
är att underlätta arbete med innovationer
för hållbar stadsutveckling. Här är Umeå
kommun först ut med innovationsprojektet
”Planering för rörelserikedom”.

Vad är rörelserikedom?
Rörelserikedom är ett bredare begrepp än
fysisk aktivitet. Det handlar inte om att
vara vältränad eller snabb på hundra meter,
det handlar om tillgång till en palett
av rörelsefärdigheter som att kunna hoppa,
balansera, kasta, simma och så vidare,
men också om självförtroende, förståelse
och motivation att leva ett fysiskt aktivt
liv. Våra allt mer stillasittande liv gör att
många människor dör i förtid. Det är extra
viktigt att barn och unga får en möjlighet
att bli rörelserika. Rörelserikedom
handlar också om vikten av ett socialt
sammanhang och att koppla rörelse till
njutning, glädje och vänskap. Det är att
tidigt etablera rörelse som en självklar
del av livet.

Rörelse i fokus ger fördelar
På Norra Ön kommer omkring 6 000 personer
att flytta in i upp emot 3 000 nya
bostäder. Det kommer inte att vara möjligt
att alla dessa människor ska ta sig
fram med bil. Boende och verksamma på
Ön ska uppmuntras att i första hand använda
andra färdsätt för vardagsresor.
Gång- och cykelbroar från Ön till
Tegssidan och till centrala stan ska vara
på plats tidigt i utbyggnaden. Gående och
cyklister ska erbjudas attraktiva, gena,
trygga och säkra vägar och stigar.
Även när vi inte är på väg någonstans
ska vi röra oss mer. Det kan till exempel
handla om att klättra i en lekpark eller
hoppa mellan stenar längs en stig. Hur
naturområden, idrottsytor, parker och andra
offentliga miljöer placeras i förhållande
till skolor och förskolor, vård- och
omsorgsboenden med mera är också ett
sätt att arbeta med rörelserikedom i området.
Områden som uppmuntrar till rörelserikedom
ska vara tillgängliga.
– Ön har ett fantastiskt läge, bara det
kan uppmuntra till rörelserikedom.
Värdefulla strandskogar ska bevaras och
allmänhetens tillgång till stränderna ska
förbättras. Ambitionen är att stränderna
ska vara viktiga inslag i boendemiljön
med stora rekreationsvärden, för både boende
på Ön och andra Umeåbor, säger
Anna Löfqvist, mark- och exploateringsingenjör.
Genom att planera en stadsdel med rörelse
i fokus följer fler fördelar än bara
aktiva invånare. Tillgången till staden
ökar till exempel när vi underlättar för
gående och cyklister att ta sig fram. Det
bidrar till en tryggare och mer jämställd
och socialt hållbar stad.

Samråd inom ett år
Nästa stora steg för Norra Ön är ett förslag
på detaljplan. I planen ska förutsättningar
säkras så att Umeå kommun tillsammans
med andra aktörer kan realisera
goda idéer för rörelserikedom när byggarbetet
väl börjar. När det är dags att börja
bygga på Norra Ön är för tidigt att säga,
men förhoppningen är att detaljplanen
kommer ut på samråd inom ett år.