Framtid Katrineholm – ny översiktsplan

0
263
Framtid Katrineholm

Framtid KatrineholmEtt tätare centrum med nya bostäder. Fler gångoch cykelvägar och bättre kollektivtrafik. Katrineholms kommun är mitt i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med sikte på 2030.

– Vi börjar med staden Katrineholm för att sedan jobba vidare med landsbygden och kransorterna, säger projektledaren Sara Eresund. Översiktsplanen ska användas som en övergripande långsiktig målsättning för kommunens utveckling och visar i stora drag hur mark och vatten kan användas i framtiden. Den ger med andra ord vägledning för beslut om hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras. – Den övergripande strategin är att jobba för ökad befolkning. Vi planerar nämligen för att Katrineholms kommun ska växa och år 2030 ha 40 000 invånare, från dagens 32 500. I översiktsplanen ingår att förvalta och förädla den stad, den landsbygd och de kransorter vi redan har, säger Sara Eresund. Och först ut är alltså planen för staden som beräknas vara klar under nästa år. Andra delen för landsbygden och kransorterna väntas komma två år senare. När det gäller själva staden har sju strategier formulerats. Målet är att uppnå en hållbar stadsutveckling och en attraktiv stad. – Det är så klart många komponenter som spelar in. Men grundläggande handlar det om att vi ska förtäta centrum inom en tre kilometers radie från vårt Resecentrum. Fokus är på bostadsbyggande, att satsa på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Redan idag pågår cykelsatsningar och bostadsprojekt men byggtakten väntas att få sig ett rejält uppsving de närmaste åren. Det handlar om hundratals bostäder, i huvudsak lägenheter i centrum. Målet är att Katrineholms centrala delar ska utvecklas och bättre knytas samman genom bostäder och ökade möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. – Att vi förtätar, bygger och utnyttjar de ytor som redan finns innebär fantastiska vinster. I slutändan en tätare och mer hållbar stad. Med mer stadskänsla, liv och puls och fler aktiviteter på gator och torg, avslutar Sara Eresund

Foto: Hanna Maxstad