Gamla flygplatsen får NYTT LIV

0
167

Gamla flygplatsenI somras antogs planprogrammet
för Jakobsberg. Här kan en
ny stadsdel växa fram med upp
till 2 000 bostäder, från småhus
till högre flerbostadshus med
varierande boende- och upplåtelseformer.
Men också skola,
förskolor, lekplatser, butiker,
golfbana, hamn …
Kommunen äger marken och vi
har arbetat med de här planerna
under flera år, säger Kerstin
Berg, stadsbyggnadsarkitekt på
stadsbyggnadsförvaltningen.
Den gamla flygplatsen som
låg här lades ner för snart 20 år
sedan och idéerna kring området har varit
många. Den gamla landningsbanan ligger
fortfarande kvar som en lång övergiven
betongsträcka från norr till söder och en
vild växtlighet har tagit över.
För tretton år sedan byggdes det golfbana
på de södra delarna av Jakobsberg. En
12-hålsbana och en 9-håls Pay-and-Play
bana med klubbhus därtill. I övrigt är det
ett område av öppet fält med ängskaraktär.
Enligt planprogrammet ska golfbanan
till sin huvuddel kunna vara kvar.
– När nu planprogrammet är beslutat
börjar arbetet med detaljplanen, eller
egentligen detaljplanerna, för området
måste utvecklas i etapper, säger Kerstin
Berg från stadsbyggnadsförvaltningen
– Visionen för Jakobsberg handlar
mycket om att ta tillvara kontakten med
vattnet. Bland annat genom att anlägga
hamn och öppen dagvattenhantering i
området, fortsätter Kerstin Berg.

Befintlig vegetation mot älven glesas
ur så att älven blir synlig från både bostäder
och friområden. Gångstråk anläggs
längs dagvattenstråk och längs älven.
– Visst försvinner mycket av områdets
öppna karaktär när stora delar bebyggs,
men genom långa siktlinjer längs raka
gator och stråk, ut över älven, Mariebergs
strandängar och golfbanan, kan man ändå
uppleva både storlek, platthet och rymd.
Här kommer det att göras plats för bortåt
2 000 bostäder, en varierad bebyggelse
med småhus, radhus, parhus, ”holländska
radhus” (smala byggnader i varierande
stilar och färgsättningar), stadsvillor, flerbostadshus
i sluten kvartersstruktur och
punkthus, från en våning och upp till femton
våningar. Mot strandzonen framförallt
radhus och kedjehus som är lägre.
Bostäderna ska ha utsikt över både vattenområden,
våtmarken söder om Mariebergsskogen
och över det öppna fältet vid
golfbanan.

Strandområdet som har strandskydd om
hundra meter lämnas i stort sett orört i
planprogrammet med undantag för en
hamn och bebyggelse i anslutning till den.
Jakobsberg är ett låglänt och platt område
och diskussioner har förts om översvämningsrisken.
– Marknivåerna är låga här, säger Kerstin
Berg, mellan en halv och tre meter
under den nivå som gör det översvämningssäkert.
En översiktlig beräkning visar
att det behövs cirka 700 000 kubikmeter
fyllnadsmassor för att skapa byggbar
mark som klarar översvämningskraven.
Ett huvudstråk för biltrafik, gång- och
cykeltrafik och kollektivtrafik sträcker
sig från Rosenborgsgatan genom Jakobsberg
till Ullebergsleden, via en ny bro
över västra älvgrenen.
– Det här blir den enda tillfarten för
biltrafik till Jakobsberg – både från öster
och från väster. Det är samtidigt genomfartsgata
för trafik från Rosenborgsgatan
och från Hammaröleden mot Bergvik och
E18 västerut.

Marknivån för huvudstråket som också
leder till centralsjukhuset måste höjas ytterligare
drygt en halvmeter för att uppfylla
kraven på översvämningssäkerhet
för samhällsviktig verksamhet.
Här är det tänkt att det ska kantas av butiker,
kontor, kommersiell service etcetera.
– Vi har beräknat att det här kommer att
köra 7 200 fordon per dygn, säger Kerstin
Berg.
Flygledartornet kommer att bevaras i
den centrala rondellen i områdets södra del,
där bebyggelse, golfbana och Jakobsbergsskogen
möts.
Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen
ska kopplas ihop med ett rekreationsstråk
längs stranden, som också har
koppling till det blivande naturreservatet
Klarälvsdeltat, med Knappstad och Mariebergs
strandängar.

Fotnot: För den som vill veta mer detaljer
finns hela det 42-sidiga planprogrammet för
Jakobsberg på kommunens hemsida.

Text: Anders Olow
Illustration: Karlstads kommun