Gammal stad får ny form

0
613

Södertäljes stadskärna ska förnyas med nya bostäder och lokaler. Dessutom sker en upprustning av Södertälje central, gator, torg och parker för att skapa fler spännande och tryggare mötesplatser.

Det som sker skapar en positiv spiral till glädje för alla Södertälje- bor. Det är också nödvändigt för stadens identitet samt ur konkurrenssynpunkt, säger Kenneth Hagström, samhällsbyggnadsdirektör på Södertälje kommun.

Överallt i Stockholmsregionen talas det om att skapa stadsmässiga centrummiljöer. Södertälje är en av få kommuner i länet som redan idag har en tydlig stadskärna.

– Det är en klassisk kvarters- stad med rutnät som började for- mas på 1600-talet. Det är den för- sta riktiga staden du möter när du åker söderut från Stockholm. För vår del handlar det därför inte om att skapa något nytt. Vi har redan en bra och levande stad men som vi nu ska utveckla, förnya och förbättra, säger Kenneth Hagström.

Det långsiktiga målet är att Södertäljes stadskärna – från Snäckviksområdet i norr till Värdsholmen i söder – ska bli en plats för folkliv och upplevelser året om. Bland annat ska befintliga park- och strandområden kopplas ihop på ett bättre sätt än idag. Nyckelord är en grönare, miljövänligare och en mer tätbebyggd stadskärna.

Men som Kenneth Hagström betonar, vissa utvecklingsdelar ligger ganska långt fram i tiden medan annat redan pågår. Det handlar om nya bostäder, stärkta gatumiljöer, parkstråk, nybyggda butikslokaler som ska länkas samman med befintliga gallerior samt nya parkeringsanläggning- ar i stadskärnans utkanter. Det nya dubbelspåret skapar bättre kommunikationer men också en ny mötesplats för staden. Det är viktigt med kommunikation och tillgänglighet för spontanhandeln, säger Lena Schulte, centrumledare.

I de långsiktiga planerna är ambitionen att skapa centrala stråk vid vattnet. Det gäller både gång- och cykelbanor men också attraktiva och vattennära mötesplatser.

– Det vore ett riktigt häftigt och spännande lyft, säger Kenneth Hagström, som även understryker att kollektivtrafiken har förbättrats med ett nytt stom- busslinjenät med fler och tätare turer. Dessutom är det klart med finansieringen för utveckling av Södertälje central och dess stationsområde, en investering som kommer att byggstartas år 2016.

På sikt planeras det för 1 500 nya bostäder till Södertäljes växande befolkning.

– Stockholmsregionen växer och Södertälje är en viktig del av den. Vi blir allt fler som behöver bostäder, arbetsplatser, service och rekreationsområden, poängterar Kenneth Hagström.

Att centrumutvecklingen och förnyelsen av stadskärnan betyder mycket råder det inga tvivel om.

– Södertälje ska profilera sig som en regional stadskärna gentemot övriga Stockholms- och Mälardalsområdet för att attrahera inflyttare. Ett attraktivt, levande centrum är viktigt för staden och kommunen som helhet.