Hållbar framtid med 3 000 bostäder i Arninge-Ullna

0
719

Arninge-Ullna är ett område
med många möjligheter. I dag är
Arninge i första hand ett handelsoch
verksamhetsområde men i
morgon kommer det också att
finnas 3 000 bostäder här med
närhet till fina naturområden och
möjlighet till ett rikt friluftsliv.
Arninge-Ullna blir tillsammans
med Täby centrum en regional
stadskärna.

Arninge centrum är i dag en plats för
handel, service och andra verksamheter
vid E18 alldeles före Ullnasjön
i nordöstra hörnet av Täby. Men visionen
är större. Under de kommande åren ska
Arninge centrum bli en mer sammanhållen
stadsdel. Arbetsplatser,
affärer, restauranger
och bostäder kommer att ligga sida
vid sida i vad som kan bli det ledande regionala
handelscentrumet i nordostkommunerna.
Bostäderna integreras på sikt.
Det är ett område med stora möjligheter
för bostäder i en vacker miljö. Tillsammans
med Täby centrum, bara en dryg halvmil
söderut, kommer Arninge-Ullna att bli en
framtida regional stadskärna, ett genuint
stadscentrum med en tydlig identitet.
– Arninge-Ullna ska bli en ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel,
säger Johanna Frodestedt, projektchef för
området. Det handlar om att bygga och
planera för minskad klimatpåverkan och
att underlätta för de boende och verksamma
att göra hållbara val.
Tillsammans med nio andra stadsutvecklingsprojekt
i hela Sverige arbetar
Arninge-Ullna med att ta fram styrdokument
för hållbar stadsutveckling. Det
handlar om att främja möjligheterna till
en delningsekonomi och skapa förutsättningar
för en minskad energianvändning.

Den nordligaste delen av Arninge är Ullna
Strand alldeles vid Ullnasjön och består av
två kvarter. I Skogskvarteren står redan
en stor del av de 250 nya bostäderna klara,
en trädgårdsstad med mindre flerbostadshus,
stadsradhus och gruppbyggda
småhus. Några av stadsradhusen har
växthus på taken. Här öppnades också en
förskola för hundra barn förra sommaren.
Kanalkvarteren närmast Ullnasjön,
med byggstart tidigast 2019, blir en mer
stadslik miljö med 5-våningshus och en
strandpark vid sjön.

I Hägerneholm i Arninges västra del kommer
cirka 1 200 bostäder, varav drygt 200
hyresrätter att växa upp. I planerna ingår
även en grundskola för 600 elever, en förskola
för 110 barn och en idrottshall med
läktarplatser för cirka 500 personer.
Längs den nya lokalgatan – Hägerneholmsvägen
– byggs lägenheter i tre till
tio våningar. Bakom de högre husen planeras
radhus och parhus. En park är redan
klar och här kommer ett grönt torg
som mötesplats.
De första boende kommer att kunna
flytta in inom ett år och stadsdelen beräknas
färdigbyggd runt 2021-2022.

Arninge centrum, som börjar byggas nästa
år siktar på att bli regionens stora handelscentrum
för både volymhandel och
mer småskalig handel, service och andra
verksamheter, och kommer under de närmaste
åren att expandera kraftigt. Först ut
är ICA Kvantum som blir ICA Maxi. Det
beräknas bli klart till påsken 2019.
Centrumet byggs som entré till hela
Arninge-Ullna för både bilister och resande
med kollektivtrafik med byggstart
2020 och invigning året därpå. Det ska bli
lätt att transportera sig i området, till fots
eller med cykel, med tydliga gaturum,
planteringar och dagvattenanläggningar
och byggnader vända mot gatan. Det arbetet
påbörjas nästa år.

Minst lika viktigt som ett handelscentrum
och attraktiva bostadsområden är hur det
går att komma dit på ett smidigt sätt. Därför
planeras Arninge resecentrum med en helt
ny station för kollektivtrafiken i nordöstra
Stockholm. Här går det att ta Roslagsbanan
eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje,
Vaxholm och Danderyds sjukhus.Ett antal busshållplatser placeras längs
E18. Resenärer ska kunna göra enkla och
snabba byten mellan bil, buss och
Roslagsbanan. En väderskyddad gångbro
över E18 knyter ihop hela resecentrum.
Infartsparkering för bil kommer att finnas
och för den som cyklar ska det finnas gott
om cykelparkeringar. Arninge resecentrum
planeras stå klart 2020.

Ullna park, i Arninges nordöstra del vid
Ullnasjön, planeras för ett aktivt friluftsliv
efter att deponin som nu finns där har avslutats
och säkerställts. Genom att öppna
upp strandlinjen ökar chansen till bad.
I Ullna parks västra del planeras för cirka
300-500 bostäder som knyter an till de
planerade Kanalkvarteren i Ullna strand. I
de planerna ingår även en förskola.

Text: Anders Olow