HERTSÖN UTVECKLAS OCH FÖRÄDLAS

0
93

2 000 NYA BOSTÄDER, ett nytt
badhus och ett förtätat stadsdelscentrum
med mer handel och service.
Försommaren 2018 var framtidens
Hertsön ute på samråd –
och fick gott betyg. I våras kunde
intresserade ta del av en utställning
med ett reviderat förslag till
utvecklingsplan.
– Vi är tacksamma för de synpunkter
som vi fått. Det är en viktig
demokratifråga att vara delaktig
i sitt bostadsområde, säger
Barbro Müller, samhällsstrateg vid
Luleå kommun.

Med sina 6 400 invånare är
Hertsön och Lerbäcken det
största bostadsområdet i Luleå.
Här finns värden som närheten till naturreservatet
vid Ormberget, kulturutbudet
och koloniområdet.
– Nu när förtätning och utbyggnad
av området planeras är det viktigt att
bevara det som är unikt med Hertsön
och förädla det som är typiskt för området,
säger samhällsstrateg Sandra
Viklund.
Hertsön byggdes under 1970-talets
miljonprogram och kompletterades sedan
med villaområdet på Lerbäcken.
Då växte Luleå snabbt till följd av expansionen
av dåvarande Norrbottens
järnverk. Nu är avsikten att förtäta
Hertsö centrum och att bygga ett helt
nytt bostadsområde på Hertsöheden
med blandade boendeformer.

Hertsön är ett ungt område – 23 procent
av invånarna är under 18 år. Här
finns ett rikt kulturliv och aktiva föreningar
som Luleå sportklubb, PRO och
Luleå koloniförening. I arbetet med utvecklingsplanen
har kommunen sökt
upp olika grupper för att få in viktiga
perspektiv. Ett par exempel är dialogträffar
på Hertsöns dagverksamhet och
på mötesplatsen Hertsöns hjärtpunkt
samt medborgardialoger med utrikesfödda
och äldre.
– Det har varit värdefulla synpunkter
som kommit fram. Bland annat att
det är viktigt att det finns ett badhus
och en fritidsgård, att det finns cykelvägar
och lekplatser, säger Sandra
Viklund.

Synpunkterna har sammanställts och
finns på Luleå kommuns hemsida. Nu
pågår arbetet med att ta hand om de
synpunkter som kommit in under
granskningstiden. Samtidigt är ett förslag
på ny detaljplan för Hertsöfältet
ute på samråd, då såväl de boende som
kommunen ser att det vore positivt
med fler arbetstillfällen på området.
Detaljplanen ger förutsättningar för
ett nytt industriområde med arbetsplatser
som kräver lite avskildhet. Trafiken
till och från området är en av de stora
frågorna att lösa. När Hertsön får fler
invånare och arbetsplatser kommer det
att bli mer trafik. En del av den tunga
trafiken kan ledas via Svartön och en
del kommer troligen att gå via
Hertsövägen. Det är viktigt att planera
kommande bebyggelse utifrån olika
scenarier och tidsperspektiv.
– Utvecklingsplanen är på 20 års
sikt. En del kommer att ske i närtid
medan andra delar av utvecklingsplanen
kommer att ta längre tid innan de
genomförs, säger Barbro Müller.

Text: Cecilie Östby
Foto: Luleå kommun