Hög kvalitet och frihet att välja

0
415

Verksamheterna inom Täby kommun
håller hög kvalitet och ger
invånarna förutsättningar för att
lyckas och utvecklas. Alla har
möjlighet att välja skola, förskola
eller omsorg utifrån sina förutsättningar
och behov. Det gäller
allt från föräldrar till barn som ska
börja förskola eller skola, till äldre
eller vuxna som behöver omsorg.

Det är viktigt för de flesta hemtjänstkunder
med stabilitet i omsorgen.
Att inte behöva träffa så många olika
personer skapar trygghet. I Täby möter
en person över 65 år, som har hemtjänst,
hälften så många från hemtjänsten som
snittet i landet. Få kommuner når ner till
den låga nivån.
Hälften av den skattefinansierade verksamheten
sköts av privata företag i Täby
kommun. 85 procent av kommunens äldreboenden
och all hemtjänst drivs i privat
regi.
– Vi ligger i topp i landet när det gäller
valfrihet inom vård och omsorg. Rätten
att var och en själv ska få välja vem som
ska utföra välfärden åt dem är en grundläggande
och viktig faktor för vårt arbete,
säger socialchef Claes Lagergren.
Kommunen har också infört kvalitetsbonus
för de aktörer inom äldreboenden som
visar särskilt bra resultat. Bonusen bygger på
att ett visst resultat uppnås inom två viktiga
områden. Det ena handlar om hur brukarna
bedömer boendet i sin helhet, det andra är
smärtskattning i livets slutskede, något som
hämtas från Svenska palliativregistret.
– Att delta i bonusmodellen är frivilligt,
men vi vill gärna stimulera utförarna i
Täby att i högre grad arbeta med utveckling
av kvaliteten inom särskilda boenden
för äldre i Täby, säger Claes Lagergren,
och därför har socialnämnden instiftat
kvalitetsbonusen avslutar han.

Alla elever ska kunna nå sin fulla potential
Täby har några av landets allra bästa
skolor. Täby har till exempel den högsta
andelen elever som går ut med godkända
betyg i alla ämnen i årskurs nio, en dramatisk
ökning de senaste tio åren som
dessutom går emot rikstrenden.
I kommunen genomförs årligen flera
enkätundersökningar inom grundskolan,
bland annat elev- och föräldraundersökningen
”Våga visa”, som senaste åren visat
att 90 procent av eleverna i Täbys grundskolor
känner sig trygga i skolan och en lika
stor andel trivs i skolan.
I Täby ska alla elever ha ett effektivt lärande.
För att åstadkomma det utvecklar
Täbys skolor det tillgängliga lärandet, så
att alla elever oberoende av sina olika förutsättningar
och behov får möjlighet att
nå sin fulla potential.
– Det handlar inte bara om de flesta, inte
om 99,9%, utan om att varenda enskild
elev i skolorna, vare sig de bott i Täby hela
sitt liv eller är nyanländ och asylsökande
ska nå sin fulla potential, säger Patrik
Forshage, utbildningschef i Täby.
Det går också att avläsa ett trendbrott i
dagens gymnasieval för grundskoleeleverna.
Att automatiskt söka sig till innerstadens
gymnasier är inte lika givet längre. Jämfört
med andra kommuner väljer nästan dubbelt
så många av Täbys ungdomar något av
Täbys utmärkta gymnasieskolor, den kommunala
gymnasieskolan Åva, de fristående
Tibble och Täby Enskilda eller något av
Täbys många mindre gymnasieskolor.

Text: Anders Olow