Inre Hamnen: Marken renas med hetta

0
48

Förorenad mark måste givetvis
saneras. Först därefter kan stad
börja byggas. Det gäller i högsta
grad Inre hamnen där ny teknik
med stor framgång testats att
rena marken på djupet.

Gamla Kolkajen är färdigsanerad.
Just nu pågår rengöring av gamla
gasverksområdet, söder om Saltängsgatan.
– Det är kraftigt förorenat,
framför allt av tjärföroreningar
och metaller. Här på området
har det tidigare, fram till 80-talet,
stått ugnar för framställning
av stadsgas genom avgasning
av stenkol, berättar Elke Myrhede,
projektledare för mark- och miljö i
Inre hamnen.

Från gasverksområdet har nu
stora mängder förorenad jord
schaktats och körts bort för
behandling. Utan sanering hade
gifter kunnat läcka ut i Strömmen
och vidare till Östersjön.
– Här ska det ju byggas bostäder.
Vi har därför väldigt tuffa krav
att lämna efter oss helt ren mark.
Här finns föroreningar av tjära och
bensen djupt ner i marken. Bland
annat i en sju meter djup stensatt
brunn som varit gasklocka.
För att komma åt de djupaste
föroreningarna ska en ny teknik
användas, så kallad termisk
rening. Det innebär att marken
hettas upp via borrade hål, till
över 100 grader.
– Det gör att föroreningar som
kan innebära framtida hälsorisker
kokas till gas som sedan sugs upp
och renas. Därefter är marken
lämplig att bygga bostäder på,
säger Elke Myrhede.