Järnvägstunnel med dubbel spår och nytt stationsområde

0
610

Järnvägstunneln under
Varbergs centrala delar är ett
av projekten i kommunens
stora stadsbyggnadssatsning.
Stort fokus ligger på själva
tunneln men i projektet ingår
mycket mer.

Västkustbanan mellan Göteborg
och Lund ska byggas ut till
dubbelspår på hela sträckan.
För Varbergs del betyder detta bland
annat att järnvägen kommer läggas i
en 3,1 kilometer lång dubbelspårstunnel
under staden. Det betyder också
att Varberg kan behålla sin station i
centrum – en ny station ska byggas
150 meter norr om nuvarande stationshus.
Projekt Varbergstunneln är ett samverkansprojekt
där Trafikverket är
huvudman. De övriga parterna är
Region Halland, Jernhusen AB och
Varbergs kommun.

Kommunen har bland annat tagit
fram detaljplanerna för de markområden
som berör utbyggnaden, och just
nu arbetar man med att planera inför
byggstarten, med allt vad det innebär
från hantering av bergmassor till trafiklösningar.
Jan Bengtsson är kommunens projektledare.
Han berättar att i Varberg
kommer både nord- och sydgående
spår att läggas i en tunnel – till skillnad
från till exempel Hallandsåsen där
varje spår har en egen
tunnel. Det ska även
byggas en räddningsoch
servicetunnel som
går parallellt med dubbelspårstunneln.

När kan tunneln tas i bruk?
– Vi planerar för en
trafiköppning 2024. Vi är redan igång
med olika förberedande arbeten och
Trafikverket tar just nu in anbud från
entreprenörer. Den egentliga byggstarten
sker under 2019, säger Jan Bengtsson.
Utbyggnad av Västkustbanan till
dubbelspår är enligt Trafikverket högt
prioriterat. Dubbelspår saknas för
närvarande genom Varberg och mellan
Helsingborg och Ängelholm, vilket
hindrar ett snabbt trafikflöde.
– När utbyggnaden är klar får vi kapacitet
för minst kvartstrafik till Göteborg,
säger Jan Bengtsson. I Varberg
pendlar många till Göteborg och nästan
lika många reser varje dag in till
Varberg, så det här kommer att få stor
betydelse för pendlingen mellan kommunerna.

Medialt har mycket
fokus lagts på själva
tunneln, men hela projektet
är väl mycket
mer komplext än så?
– Ja, verkligen. Vi
planerar till exempel för
ett helt nytt stationsområde
som kommer att bli ett nav för all
kollektivtrafik i kommunen och en ny
mötesplats i staden. Det kommer att
anläggas en ny godsbangård, en ny
bro till Getterön, en ny järnvägsbro
över Österleden samt 4,5 kilometer
dubbelspår över mark. Tunneln är
viktig, men faktiskt bara en del i hela
projektet, konstaterar Jan Bengtsson.