Klimatsmart stad i framkant – Vi bidrar med hållbara energilösningar

0
37

Norrköping utvecklas, växer och förändras.
Nya bostäder byggs samtidigt
som hela stadsdelar och verksamhetsområden
växer fram. Som
långsiktig lokal aktör är E.ON den
självklara samarbetspartnern som
med smarta lösningar driver energiomställningen
mot hållbar stadsutveckling
i Norrköpingsregionen.

– Vi är en helhetsleverantör av energitjänster
som med stort engagemang vill vara med och
driva utvecklingen framåt. Målet är att Norrköping
ska fortsätta att ligga i framkant som
en smart stad med hållbara energilösningar, säger
Carl Hylander, försäljningschef för E.ON
Norrköping.
Det mesta som E.ON levererar här i Norrköping
– fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el – produceras
vid Händelöverket, en av Sveriges största
kraftvärmeanläggningar. Bränslet är i dag till 95
procent återvunnet eller förnybart. Det vill säga
restprodukter från skogen och återvunnet avfall
som bland annat används till att värma upp 95
procent av Norrköpings tätort med värme.
– Vi tar hand om spillet från samhället som
sedan omvandlas till olika energislag. Vi är nu
i slutskedet i omställningen till 100 procent
förnybar och återvunnen energileverans. Till
2025 kommer hela vår produktion att vara 100
procent återvunnen och förnybar, poängterar
produktionschefen Jonas Lind.
Han berättar att den lokalproducerade el
som Händelöverket står för motsvarar elbehovet
av cirka 50 000 hushåll. Men E.ON:s utbud
stannar inte där.
– Vi har även flera välutvecklade, smarta och
optimerade helhetslösningar i vår produktportfölj,
fler än vad många troligen känner till,
säger Carl Hylander.

Det handlar bland annat om solceller för produktion
av egen el, laddstationer för elfordon,
samt olika tjänster för energieffektivisering och
optimering. Det vill säga produkter som hjälper
kunden att använda energin på bästa och
mest effektiva sätt.
Här ser E.ON en stor ökad efterfrågan.
– Vi har en unik kombination av produkter
som driver på utvecklingen mot ett långsiktigt
hållbart samhälle. Vi har sammantaget en
bredd, en kunskap och erfarenhet som ingen
annan kan mäta sig med. Dessutom erbjuder vi
de mest värdeskapande och miljömässigt bästa
lösningarna, säger Carl Hylander, som betonar
att E.ON är en samarbetspartner i alla tänkbara
energifrågor.
Att Norrköping växer innebär att energibehoven
ökar, även av fjärrkyla. I dag sker
leverans till ett 40-tal fastigheter i stadskärnan
och dialog förs med flera nya fastighetsintressenter.
En ny produktionsanläggning är därför
på gång, vilket innebär att nätet för fjärrkyla
utökas i staden.
– Vi bidrar även genom att ge plats till
stadsutvecklingen, påpekar Jonas Lind. Han
förklarar att i Inre hamnen har E.ON en av sina
reservanläggningar som producerar när det
är riktigt kallt ute eller vid produktionsstörning
på Händelö. Den kommer snart att ersättas av
en ny anläggning som just nu byggs vid Ingelsta
för 350 miljoner kronor och som tas i drift
2021.

Den kommer att drivas med bioolja och är en
viktig del i E.ON:s egen omställning på väg
mot 100 procent återvunnen och förnybar
produktion.
– Samtidigt som vi ser en klart ökad efterfrågan
på klimatsmarta produkter och
energilösningar ställer vi alltså om vår egen
produktion och leverans, säger Jonas Lind.
Ett mål är dessutom att all energi och allt
”spill” ska utnyttjas maximalt i så många led
som möjligt. Ett bra exempel är samarbetet
med Lantmännen Agroetanol på Händelö.
Från processen att producera el i kraftvärmeverket
kommer restånga. Den levereras
till Lantmännen Agroetanol som producerar
bland annat etanolprodukter. Från deras process
kommer sedan varmvatten som E.ON tar
till vara i Norrköpings fjärrvärmesystem.
– Vi har en långsiktighet i vårt engagemang
för och med Norrköping. Vi är här för att
stanna och vill tillsammans med våra kunder
fortsätta utveckla nya energieffektiva lösningar.
Allt i takt med att staden växer och utvecklas,
allt mer hållbart. Som uppväxt och boende i
Norrköping känns det verkligen jätteroligt att
få vara en del