KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR NYCKELN TILL REGIONAL UTVECKLING

0
257
KOLLEKTIVTRAFIKEN

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Med bra kollektivtrafik ökar intresset att bo och verka i Kristinehamn. Värmlandstrafik arbetar hårt på att få ännu bättre samordning och tätare avgångar med buss och tåg.

Att till exempel arbeta i en stad och bo i en annan förutsätter bra kollektivtrafik för pendling. Tåg och buss ska vara ett intressantare alternativ än att ta bilen.
Det handlar om regional utveckling som ger ökad skattekraft och förbättrade förutsättningar för en regions framtid. Eller mer förenklat och specifikt för Kristine hamn: Snabb och tät kollektivtrafik till och från Kristinehamn är en livsviktig grund för att staden ska växa och vara attraktiv så att fler ska vilja bosätta sig här.
Värmlandstrafik är ett av verktygen för den regionala utvecklingen – kanske det allra viktigaste verktyget. Därför satsar man nu mer än någonsin på att öka kapaciteten, både med buss och tåg.

VÄRMLANDSTRAFIKENS VD
Värmlandstrafik ägs av
Region Värmland som har funktionen av beställare och organisatör av tåg, buss, färdtjänst, patientresor och separat skoltrafik.
– Som beställare handlar vi upp allt utom tågen, som vi tillhandahåller med hjälp av det branschgemensamma vagnbolaget Transitio, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Hur ska kollektivtrafiken bli snabbare och tätare?
– I Kristinehamn är den faktiskt ganska tät – särskilt busstrafiken, säger Lars Bull. Problemet med tågtrafiken ligger delvis på nationell nivå: Stambanan mellan Stockholm och Oslo genom Värmland är Sveriges hårdast belastade enkelspår.
Vi driver på för att få fler mötesspår och dubbelspår på vissa sträckor, bland annat mellan Kil och Kristinehamn. Det skulle öka kapaciteten när det gäller tågresandet.

Pendlingsförutsättningarna för Kristinehamns borna med tåg och buss både till Örebro och Karlstad är bra, menar Lars Bull.
– När det gäller busstrafiken bygger vi successivt ut den för att få ännu bättre trafiksamordning och tätare turer. Men kollektivtrafiken är skattefinansierad, så den utökade tillgänglighet vi planerar för tar sin tid.

Vi kommer bland annat att bygga om en hel del busshållplatser och placera dem mer strategiskt, vilket gör trafiken effektivare. – Räkna med att tätare och snabbare trafik kommer, lovar Lars Bull.
värmlanstrafiken.se

Foto: John Persson