”Kristinehamn – Värmlands cykelstad nummer ett”

– Den rubriken är kaxig, men kristinehamnarna
är faktiskt Värmlands flitigaste cyklister,
därför satsar vi ännu mer på cykel,
säger Joel Engström som är samhällsplanerare
på Kristinehamns kommun.
Generalplanen som stadens politiker
klubbade på 60-talet präglar fortfarande
Kristinehamns centrala delar, även om
många förändringar gjorts genom åren.

– På den tiden var det bilen som skulle
fram först, säger Joel Engström. Förutom
miljöaspekten strävar vi nu mot en mjukare
och trevligare stadsmiljö, där vi kan
se människor i ögonen och inte genom ett
bilfönster. Det handlar inte om att skapa
en helt bilfri stad, utan hitta en balans där
cykel- och gångtrafik får ta sin plats. Men
ska vi få fler att börja cykla så måste detta
färdsätt bli mer attraktivt.
Med attraktivt menar Joel Engström att
man bygger cykelvägar som är säkra,
snabba och tydliga.
– Utvecklingen av cykelvägar är fortfarande
på planeringsstadiet, men ambitionen
är att lyfta cyklandet i Kristinehamn.
Vi ska fortsätta att vara Värmlands cykelstad
nummer ett, säger Joel Engström. Vi
har goda förutsättningar.
Ny stadspark, levande
centrum och säkra cykelvägar
Slitna torg ska få rejäl ansiktslyftning
”Kristinehamn – Värmlands cykelstad nummer ett”
Under våren 2012 startade ett gemensamt
projekt med centrumorganisationen
Omtänksamma
Kristinehamn. Tanken var att utveckla
ett mer levande och trevligt
centrum. Bland annat genom en
ny stadspark, ökad tillgänglighet
för cyklister, samt renovering av
torgen. Planen är att ansöka om
Årets stadskärna 2019 (svenska
stadskärnors kvalitetsmärkning
Quality Mark).
Så ska den nya stadsparken se ut om
kommunens planeringschef Kalle Alexandersson
får som han vill.
Kalle Alexandersson, kommunens
planeringschef.
Södra och norra torget delas av
vattendraget Varnan.

På norra Kungsgatan testas hur bilar,
cyklar och gångtrafikanter kan samsas
på tydligt markerade utrymmen. På vägar
utanför centrum föreslås ett stomnät av
cykelvägar som läggs där trafiken går från
exempelvis bostadsområden till större arbetsplatsområden,
och till resecentrum.