Limön blir nytt naturreservat

0
413

LimönLimön ligger idylliskt som en
vacker sommarö i Gävles skärgård
– ett utflyktsmål sedan
1800-talet och en pärla för naturälskare.
Nu finns ett förslag att göra
en del av ön till naturreservat.
– Det blir en statushöjning
för Limön som besöksmål och
en möjlighet att bevara och
stärka öns naturvärden för
framtiden, säger Mikael Ekman,
kommunekolog vid Samhällsbyggnad
Gävle.
Det naturvårdande intresset för Limön
är inget nytt. Limöns strandområden
och delar av vattenområdena är sedan
länge ett Natura 2000-område, vilket
innebär att naturen där anses värdefull ur
ett EU-perspektiv. Sådana områden är
skyddade av lagen och vill man göra något
som påverkar naturen kan det ibland
krävas tillstånd från länsstyrelsen.
Limön är också ett utpekat riksintresseområde
för naturvård och Gävle kommun
har länge haft planer på att skydda området
som naturreservat.
Syftet med att delar av ön nu föreslås
bli naturreservat är att bevara den biologiska
mångfalden och vårda natur- och
kulturmiljön i området, men också att se
till att friluftslivets behov av områden tillgodoses.

Naturreservatet föreslås i första hand
omfatta den helt obebyggda delen på östra
sidan av ön. På öns västra sida finns ett
gammalt fiskeläge där byggnaderna numera
används som fritidsbostäder. Här
finns också cirka 150 enklare fritidshus.
– Statushöjningen som följer med reservatsskyddet
gör att Limön får en skötselplan
och att mer resurser kan läggas på
skötsel- och informationsinsatser, säger
Mikael Ekman. Exempelvis kommer ängarna
på Limön att skötas om mer intensivt
för att de inte ska växa igen.
– Det här är inte en ö som mår bäst av
att bara lämnas orörd, den måste skötas
aktivt för att naturvärdena ska kunna finnas
kvar och för att ön ska förbli lättillgänglig
för besökare och boende.
Varför Naturreservat?
Naturen på Limön präglas
av den kalkrika jorden,
vilket gör att det finns
många ovanliga växter på
ön som man vanligtvis hittar
mycket längre söderut i
landet. För flera av arterna,
exempelvis natt och dag
och mandelblomma, är
Limön en av de nordligaste
växtplatserna i
Sverige. Limöskaten, på
öns nordöstra del, är en av
mycket få platser i landet
där kalkstenen i Bottenhavet
går i dagen.
Skogarna är genomgående
örtrika och flera
arter av orkidéer växer här.
Bland marksvamparna
finns en rad ovanliga och
kalkkrävande arter.
Utmed stränderna finns
en art- och individrik fågelfauna
med flera ovanliga
arter som svarthakedopping,
svärta, skedand,
snatterand och vitkindad
gås.