LULEÅ ÄR ETT SVERIGE I MINIATYR

0
123

Luleå 2050 LULEÅ STÅR INFÖR en tuff omställningsperiod
där gamla förlegade
principer måste bytas ut.
Men på sikt kommer det att bli
bättre – både för den sociala hållbarheten
och klimatet.
– Vi kan inte göra allt, våra begränsade
resurser sätter gränserna.
Men vi måste göra det som
ger mest värde för flest människor,
säger Anna Lindh Wikblad,
biträdande kommundirektör.

Visionen för Luleå är satt
och siktet är inställt på
år 2050. Luleå är som ett
Sverige i miniatyr: En innovativ
liten uppstickarkommun
med tillväxt och
hållbarhet i fokus. Därför har
Luleå blivit utsedd till pilotkommun
för Glokala Sverige som är ett FN-stött
projekt för att nå de globala målen i
Agenda 2030.
– De nyckeltal som vi tar fram för att
sätta hållbarhetsmål kommer att användas
för att jämföra med många andra
kommuner – både i utbildningssyfte
och som inspiration för att nå resultat,
säger Anna Lindh Wikblad.
Kommunfullmäktige har nyligen beslutat
om de nio långsiktiga målen som
nu ska kompletteras med mätbara
nyckeltal.
– Om vi till exempel ser på vårt klimatarbete
som är ett viktigt fokus, kan
vi inte bara tro att de insatser vi gör
minskar vårt klimatavtryck. Vi måste
veta. Därför är en viktig uppgift att mäta
verkligheten för att kunna ställa diagnosen:
”Hur mår Luleå?” Sen behöver
vi vara så konkreta som möjligt
så att vi vet när vi har uppnått
målen och hur vi ska prioritera,
säger Anna Lindh
Wikblad.

Visionen, och därmed
Luleås bidrag till Agenda
2030, är viktig för att
kunna hålla riktning
även i tider som är tuffa.
Redan nu är det
tydligt att omsorgsbördan
ligger tung
på alltför få axlar. Det
saknas också arbetskraft
med rätt kompetens.
Luleå kommer därför att tvingas till en
period av stor omställning och effektivisering
av resurser – en utmaning som
hela Sverige står inför.
Den största omställningen och den
som skapar störst oro är den om skolan.
Där har det länge funnits en närhetsprincip
som har styrt verksamheten.
Nu sätter både de ekonomiska resurserna
och tillgången på behöriga lärare
stopp.
– Vi måste tillbaka till kärnan och
grunden för skolverksamheten. Den
princip som måste stå över allt annat är
att ge tillgång till kvalitativt lärande
och möjligheten för barn och unga att
skapa det liv som man vill ha.
Sett ur det perspektivet är det
inte rimligt att betala dyra lokalhyror
och kämpa i motvind
för att säkra behörig personal.
– Vi behöver slita och dra i alla
idéer som finns och sedan
satsa på det som ger
mest. Hela Sverige har
brist på behöriga lärare
och då handlar det om att
använda den kompetens och de resurser
vi har så klokt vi kan, säger Anna
Lindh Wikblad.

Färre skolor i byar får naturligtvis
konsekvenser. Även här behöver
nya idéer formas för utveckling
av landsbygden. Det
kan exempelvis handla om att
ge förutsättningar för att de
lokaler som inte längre behövs
för kommunal verksamhet så
långt som möjligt kan komma
byn till gagn på annat sätt.
Förra året fick Luleå
Majblommans utmärkelse
Årets barnkommun – ett
kvitto på att de satsningar
som kommunen
hittills har gjort
märks i barns vardag
och utmärker
sig i jämförelse
med andra
kommuner.
Bland insatserna
märks den kostnadsfria
Kulturskolan och Fritidsbanken
där barn kan låna sportutrustning
för att delta i sportaktiviteter.

Återkommande trygghetsmätningar
bland Luleåborna visar att Luleå uppfattas
som en trygg kommun.
– Vi vet vad vi vill och vad vi behöver
bevara. Luleå har hittills lyckats
motverka segregation, även om vi har
haft vår beskärda del av problem i några
bostadsområden. Sett i backspegeln
var vi naiva och trodde att vi skulle bli
förskonade. Men när problemen kom
har vi i kommunen, under ledning av
socialtjänsten, krokat arm med polis
och fastighetsägare för att lösa
problemen. Vi lyckades stävja
problemen då. Nu har vi termometern
nedstucken och har bra förutsättningar
att lösa oroligheter innan det blir ett
problem. Det går naturligtvis inte att
undvika allt, men nu har vi satt ett system
så att vi kan agera snabbt när nå-got händer, säger Anna Lindh Wikblad
och fortsätter:
– Vi har begränsade resurser och vi
måste leverera förändring. Det betyder
att vi måste arbeta tillsammans. Vi har
en tuff resa framför oss, men det kommer
att vara värt det.

Text: Cecilie Östby
Foto: Snowgarden
Illustration: Vinter Reklambyrå