Målet är att höja kvaliteten i sjukvården till lägre kostnad

DIGITAL PATOLOGI,
Hjärnavbildning, radikalt minskande stråldoser samt smidigare undersökningar av hjärta och kranskärl. Det är bara några av alla de förbättringar, ja i
många fall medicintekniska genombrott, som CMIV i Linköping bidragit med till sjukvården,
inte bara i Sverige utan över hela världen.

– Vårt uppdrag är att utveckla
framtida metoder och verktyg
för bildanalys och visualisering
för tillämpningar inom hälso- och sjukvård
och medicinsk forskning, säger
Anders Persson, professor i medicinsk
bildvetenskap och föreståndare för CMIV.
Det handlar främst om att försöka
komma fram till om en patient är frisk eller
sjuk, men även att kunna se hur man
bäst kan förebygga sjukdom.
Det vill säga att med
teknikens hjälp, med säker
diagnostik, visa det vi med
konventionella metoder
inte kan se. Är det cancer
eller inte? Och hur behandlar
man bäst den sjukdom
man funnit hos en
viss person. Målet är att
kunna skräddarsy en behandling
och undvika onödiga ingrepp
och behandlingar samt höja kvaliteten i
sjukvården till en lägre kostnad än idag.
Anders Persson berättar engagerat om
hur verksamheten vuxit från en enkel planeringsskiss
till att idag med sina cirka
120 forskare ligga i fronten inom medicinsk
teknik.
Det har nu gått 15 år sedan CMIV –
Centrum för medicinsk bildvetenskap
och visualisering – bildades på initiativ
av Linköpings
universitet, Region Östergötland
och Sectra AB.
Fokus, då som nu, är att utveckla framtida
bildmedicinska metoder som kan användas
inom sjukvård och medicinsk
forskning.
Flera nya tekniker för att undersöka
bland annat hjärtat, levern och hjärnan har
utvecklats samt nya tekniker för att på sikt
kunna ersätta mikroskopet för att se om ett
vävnadsprov innehåller cancerceller. Tekniker
som redan idag räddat livet på ett
stort antal patienter i Östergötland, samt
reducerat kostnaderna för
sjukvårdshuvudmännen.
– Det är de medicinska
kraven och behoven som
styr det vi gör. För oss
handlar det alltid om att
identifiera vilka problem
som ska lösas. Det om något
skiljer oss från många
andra forskningsmiljöer,
mycket beroende på att vi
här i Linköping är vana att jobba tvärvetenskapligt
i breda samarbeten. Här finns en
öppenhet och en nyfikenhet mellan ämnen
och fakulteter. Det gör att spetskompetens
på olika områden har kunnat utveckla helt
unika lösningar, säger Anders Persson.

Kännetecknande är också att all forskning
inom CMIV har som mål att den ska
komma till nytta, inte bara för sjukvården
utan för samhället i stort. Och här finns
många exempel. Ett flertal avknoppningar
och produkter, varav ett antal har uppnått
en stark position på internationella marknaden.
Visualiseringsbordet som togs fram
för sjukvården har till exempel en rad til�-
lämpningar i helt andra sammanhang.
Precis som all forskning så har alla
projekt inom CMIV sikte på framtiden.
Anders Persson lyfter här det faktum att
sjukvården står inför stora utmaningar
och förändringar. Det handlar både om
demografiska, med ökande befolkning
och fler äldre människor, och en oerhört
snabb teknikutveckling. Idag är det klart
att AI kommer att kunna bli ett kraftfullt
verktyg inom alla delar av vården, inte
bara inom bildmedicinen. Men någon
universalnyckel finns inte, AI löser inte
alla problem poängterar han.
– Här gäller det att hänga med, att optimalt
utnyttja digitaliseringens alla fördelar.
Att låta datorer göra det de är bäst
på, det monotona och tidsödande arbetet,
och låta sjukvårdens personal ägna sig åt
det viktiga mötet med patienten. Gör vi
rätt saker med kraftfulla digitala verktyg
finns stora besparingar att göra.

Ett fokusområde under de senaste åren
är digital patologi, en hörnsten för sjukvården
i hela världen. Här är digitaliseringen
av de patologiska bilderna en
nyckelfaktor till framgång. Till exempel
inom cancervården. Konkret handlar det
om att utveckla arbetsmetoder och ITverktyg
som optimalt utnyttjar digitaliseringen
av mikroskopibilder. En stor utmaning
är de extremt stora mängderna
bilddata med information från stora populationer
som behöver hanteras.
En nyckel till framgången, både hittills
och framåt, är CMIV:s nära samarbete
med det Linköpingsbaserade företaget
Sectra, ett av världens ledande företag
inom system för hantering av digitala
röntgenbilder och patientinformation.
– Rätt tillvaratagen kommer digitaliserad
patologi att innebära stora vinster för
sjukvården, till högre diagnostisk säkerhet,
mer kostnadseffektiv resursanvändning,
förbättrad utbildning, kortare väntetider
och effektivare behandling av svåra
sjukdomar.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: David Einar/Linköpings universitet