Minskade bilköer och fler färdsätt i fokus

Skövde har under senare år
byggts ut med bostäder och verksamheter
i en historiskt snabb
takt. Skövdeborna blir allt fler,
från nuvarande 55 000, till beräknat
63 000 år 2030. Behovet av
bostäder ökar, men även infrastrukturen
måste hänga med.

I och med den snabba befolkningsökningen
har infrastruktursatsningarna
inte alltid följt med.
Köbildning har blivit vanligare, särskilt
i tätorten. Nu görs stora satsningar
på framkomlighet, inte bara
genom att öka kapaciteten i vägsystemen,
utan även för att ge fler möjlighet
att använda cykel och kollektivtrafik.
Dessutom förbereds den förväntade
ökningen av elbilar med utbyggda
laddningsmöjligheter.
– När det gäller framkomlighet vid
trafikplatser som rondeller, där det i
dag bara finns ett körfält in, kan vi
bygga två körfält. Sådana trimningsåtgärder
ökar framkomligheten till
en rimlig kostnad, säger kommunens
tillförordnade gatu- och naturchef
Daniel Lindh. Det här gäller exempelvis
Vadsbo vägen där vi bygger om våra
två största cirkulationsplatser, Badhusrondellen
och Lillegårdsrondellen.

Nolhagavägen, som går igenom den
nya stadsdelen Trädgårdsstaden, byggs
ut vartefter Trädgårdsstaden växer i
olika etapper.
Ansvaret för vägarna runt och genom
Skövde delas mellan Skövde
kommun och Trafikverket. Därför
har man tillsammans med Trafikverket
genomfört en studie med åtgärder
som ska dämpa trafikökningen.
Ett exempel är Hjovägen som trafikeras
av regionbusstrafik från Hjo,
Tibro och Karlsborg samt stadstrafiken
i Skövde. Vid morgonrusningen
uppstår köbildning, och på kvällen
ökar köerna ut från Skövde. Det
handlar om ungefär 16 500 fordonsrörelser
varje dygn.
– En annan viktig insats för att
minska köerna är det ständigt pågående
arbetet med att få fler att välja
cykel eller buss i stället för bilen, avslutar
Daniel Lindh.