Minskade sociala klyftor i Malmös framtid

0
505

Det går att förutse framtiden. I
alla fall går det att göra kvalificerade
gissningar om vilka tekniska
innovationer som kommer
– helt enkelt för att behovet av
dem redan finns.
– Egentligen har vi väl nog av
det som händer här och nu. Och
ändå måste vi ha blicken även
framåt. För en översiktsplanerare
är stor ödmjukhet inför framtiden
viktig, säger projektledare
Tyke Tykesson.

Sedan i den första översiktsplanen
1956 fanns tankarna på Öresundsbron
med. Det var inte en fråga OM
den skulle byggas, utan om NÄR. Men om
teknikutvecklingen gick att förutsäga relativt
väl, var det svårare att förutspå attitydförändringar
och nya mentaliteter. Sen
tänkte man sig att Malmö skulle bli en
halvmiljonstad omkring millennieskiftet
2000.
Nu är Öresundsbron byggd och i en
framtid kommer en Öresundsmetro att
finnas mellan Malmö och Köpenhamn.
– Precis som våra kollegor på 1950-talet
blickar vi framåt mot att bli en halvmiljonstad.
Men när det inträffar är mer osäkert.
Samtidigt behöver vi bygga förutsättningarna
för det redan nu, säger Tyke Tykesson.

Under 1960- och 70-talen byggdes bostadsbristen
bort med höghus i miljonprogrammet.
Inte kunde man då veta att
Kockums stora kran skulle säljas till
Sydkorea och landmärket istället skulle bli
Turning Torso. Då byggdes det mest i stadens
utkant och stora ytor av jordbruksmarken
bebyggdes eller asfalterades.
Nu i klimatförändringarnas tidevarv
måste man tänka annorlunda.
– Klimatforskarna menar att det kommer
att komma fler kraftiga skyfall i framtiden,
och det betyder att staden måste ha
färre hårdgjorda ytor och bli mer grön. Det
kan också bidra till en ökad biologisk
mångfald. En grönskande stad är också
mer attraktiv, både för dem som redan bor
här och för dem som vi vill ska flytta hit,
säger Tyke Tykesson.
I gamla tider byggdes stora trafikleder som
skapade barriärer i staden, såväl fysiskt som
mentalt. Pildammsvägen och Amiralsgatan
skapar gränser och har även förstärkt skillnader
socialt.
– Nu måste vi läka samman staden för
att minska skillnader mellan stadsdelar och
det gör vi genom det vi bygger. Det vi bygger
i Västra hamnen, behöver balanseras
med ny bebyggelse i exempelvis Rosengård,
säger Tyke Tykesson.
På 1900-talet handlade stadsplaneringen
mycket om att få större kapacitet för biltrafik,
exempelvis genom att bygga ringlinjer.
I den nuvarande översiktsplanen tänker
man mer på kollektivtrafik och cykelbanor.
– När Malmö växer ska andelen biltrafik
inte öka. Därför måste vi göra det möjligt
för fler att välja att cykla eller åka kollektivt.
Framtidens Malmöbo kommer sannolikt
att resa med en förarlös kollektivtrafik,
spår Tyke Tykesson.
Tekniken finns redan nu för att arbeta
mer på distans och i framtiden kan frågan
om hur och var vi kommer att arbeta bli
aktuell, tror Tyke Tykesson. Speciellt eftersom
e-handeln ökar och robotar kan ta
över en hel del av våra arbetsuppgifter.

Stadens invånare engagerar sig ofta i
frågor som rör deras närmiljö. När det gäller
den översiktliga planeringen är det svårare
att skapa engagemang. Frågorna kan
verka abstrakta och är komplexa.
– Naturligtvis går det inte att förenkla
allt. Men det är viktigt att få synpunkter på
hur staden ska utvecklas från människorna
som ska leva i den. Framför allt fokuserar
översiktsplanen på att behoven av bostäder,
arbetsplatser och samhällsservice kan tillgodoses
för den växande befolkningen.
Samtidigt måste planeringen genomsyras
av tankarna om ett grönt och klimatanpassat
Malmö, säger Tyke Tykesson.

Text: Cecilie Östby
Foto: Werner Nystrand & Bojana Lukac