Next:Norrköping Tolv stora aktuella stadsutvecklingsprojekt

0
35

1
Fyrby/Tråbrunna
Fyrby planeras det för
150 bostäder i form av
villor, parhus, radhus
och kedjehus samt
två flerfamiljshus. I
Fyrby finns ett nybyggt
LSS-boende och snart
påbörjas byggnation av
en ny skola. På andra
sidan Finspångsvägen
i Tråbrunna planeras
det att byggas 40 nya
bostäder, i form av villor,
radhus eller parhus, på
sikt planeras även en
ny skola och ett äldreboende.

2
Sandbyhov
Sandbyhov genomgår
just nu en stor
omvandling. Från en
stadsdel som länge
präglats av äldreomsorg-
och vårdinrättningar
till en modern,
blandad stadsdel med
bostäder, kommersiell
service, vård- och
äldreboenden samt
vackra parkmiljöer och
ett torg. Byggnation
pågår för fullt och flera
byggnader står redan
klara.

3
Himmelstalund
År 2035 kan Himmelstalund
vara en
stadsdel med 2 000
bostäder. Det stora,
gröna Himmelstalundsfältet
norr om Motala
ström kommer att
förbli grönyta även
i framtiden. Längs
Finspångsvägen kan
det bli bostäder samt
sporthallar och skola.
Just nu pågår arbete
med planprogram för
norra Himmelstalund.

4
Butängen
En ny centralstation
planeras strax norr
om dagens station
i den södra delen
av Butängen med
plats för Ostlänkens
järnvägsspår. Runt omkring
den nya stationen
är förslaget att bygga
en innerstadsmiljö med
en blandning av bostäder,
kontor och handel
men här ska också
finnas plats för skolor
och kulturaktiviteter.
Läs mer om Ostlänken
på sidan 32.

5
Johannisborg
Johannisborg kan i
framtiden bli en viktig
stadspark för invånarna
i Butängen och Inre
hamnen, men också för
hela Norrköping. Den
gamla stormaktsborgens
ruin och dess omgivning
kan utvecklas
till ett parkområde som
på ett unikt sätt kombinerar
kulturhistoria,
natur och rekreation.

6
Inre Hamnen
I Inre hamnen skapas
en härlig stadsmiljö
med en blandning av
bostäder, arbetsplatser
och besöksmål: badplatser,
kajstråk och
nya kanaler kommer
att sträcka sig in i området
och ge en skön
vattenkontakt i stadsdelen.
Totalt kommer
Inre hamnen att ha
omkring 3 000 lägenheter.
Byggnationen i
den första etappen är i
full gång.
Läs mer på sidan 8.

7
Lindö Strand
Lindö strand utvecklas
och blir en ny
mötesplats omgiven
av nya bostäder. Det
kommer att skapas en
ny park med lekmiljö,
en badplats samt en ny
restaurang. Här byggs
nu lägenheter, parhus,
radhus och villor. Totalt
blir det omkring 320
nya bostäder.

8
Sandtorp
Sandtorp fortsätter
att växa. Över 300 nya
bostäder har byggts
och när området står
klart kommer det att
finnas omkring 1 200
bostäder här. I vår
påbörjas utbyggnad
av två nya parker.
Spårvägen ska få en
ny sträckning genom
området som gör att
Folkborgsvägen måste
dras om. Samtidigt
som fler bostäder och
verksamhetslokaler
byggs.

9
Västra staden
Planen är att västra
staden, som omfattar
delar av stadsdelarna
Såpkullen, Ektorp
och Kneippen, ska
växa med omkring
2 000 nya bostäder.
I takt med att västra
staden växer kommer
parkerna i området
att utvecklas med mer
blomning, grönska och
fler möjligheter till lek,
rörelse och vila.
Läs mer på sidan 22.

10
Vibergen
Vilbergen ligger cirka
två kilometer från centrala
Norrköping och
cirka en kilometer från
Vrinnevisjukhuset. Området
byggdes under
1960-talet och har en
gles bebyggelse. Här
vill vi skapa en attraktiv
och grön stadsdel med
upp emot 700 nya
bostäder och utveckla
Vilbergsparken till en
skön mötesplats som
ska locka till lek, aktivitet
och rekreation.
Läs mer på sidan 16.

11
Björkalund
Söder om Vrinnevisjukhuset
växer en
helt ny stadsdel fram
med plats för 400 nya
bostäder. Här blir det
en blandning av villor,
flerfamiljshus och på
sikt planeras även
förskola, skola, affärer
och annan service.
Björkalund blir en
urban stadsdel nära
skogen med stadens
utbud 15 minuter bort
med cykeln. På sikt
planeras även spårväg
till området.

12
Smedby
Smedbys gamla
idrottsplats ska nu förvandlas
till ett modernt
bostadsområde med
skogen och naturen
som närmaste granne.
Totalt planeras för cirka
35 bostäder i form
av radhus, parhus och
villor samt 150 bostäder
i flerfamiljshus.