Norra Kusten- ett av Hallands mest expansiva områden

0
526

Norra kustområdet i Varbergs
kommun är en av de mest expansiva
delarna i hela Hallands
län. Här finns stora utvecklingsplaner,
både när det gäller
näringsliv och bostadsbyggande.
Inte minst de goda kommunikationerna
underlättar tillväxtpotentialen,
till detta kommer
den planerade tågstationen
i Väröbacka.

Nu är den nya fördjupade översiktsplanen
antagen för norra
kusten, vilket innefattar den
nordvästra delen av Varbergs kommun,
som sträcker sig från kommungränsen
mot Kungsbacka i norr, till Tångaberg i
söder. För att fånga upp de boendes tankar
och synpunkter genomfördes fem
workshops i ett tidigt skede
i planeringsprocessen.
Till dessa workshops var
även företagare i trakten
inbjudna.
I den här delen av kommunen
ligger bland annat
Ringhals och Södra cell –
två av Varbergs största
arbetsplatser. Kommundelen
ligger dessutom
kustnära och längs med större stråk som
E6 och järnväg. Här finns alltså starka
skäl för både bostadsbyggande och verksamhetsutveckling.
– Vi kan se att det strategiska läget och
infrastrukturen här är väldigt gynnsamt
för nya företag som vill etablera sig, säger
Katrin Sahlqvist, som är samhällsplanerare
på Varbergs kommun. Vi vill även
skapa möjligheter för redan befintliga
företag att växa och där vi kan hjälpa till
att hitta lämplig mark för utveckling.

Norra kustområdet är mycket varierat
befolkningsmässigt. Dels finns glesbygd
med enstaka gårdar, och orter som vuxit
i samband med Ringhals etablering. I
Väröbacka som är ett av samhällena i
norra kustområdet har cirka 700 invånare.
Genom en planerad tågstation
kommer orten att få stor betydelse, inte
bara för den egna utvecklingen utan för
hela den norra regionen.

I Väröbacka ser kommunen möjlighet
att planera för 2 800 nya bostäder, och i
anslutning till den kommande stationen
beräknas även många verksamheter vilja
etablera sig.
För hela norra kusten handlar det om
möjlighet att anlägga totalt 4 000 nya
bostäder. Eftersom det för närvarande
är villor som dominerar, kommer ny bebyggelse
att kunna innehålla även radhus,
parhus och flervåningshus.
– Blandad bebyggelse möjliggör för
fler att bo kvar i området och att inflyttningen
kan öka. Men så
här stora förändringar
görs ju inte över en natt,
säger Katrin Sahlqvist.
Den fördjupade översiktsplanen
har ett långsiktigt
perspektiv med en
utblick mot de kommande
20–30 åren.
Dessutom, och inte
minst viktigt i sammanhanget,
är att kustområdets unika naturoch
kulturmiljöer måste värnas när utvecklingsplanerna
förverkligas.

Illustration: Björn Lundqvist
Text: Anders Post